Model နွစ္အလိုက္ ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ ခြင့္ျပဳျခင္း

Wed, 04/24/2013 - 07:59 -- admin

                   ပို့ကုန္/သြင္းကုန္ကုမၸဏီမ်ား၊ ဟိုတယ္ခရီးသြားလာမႈလုပ္ငန္း၊ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ မ်ား၊ ျပည္ပတြင္ တရားဝင္အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ား၊ သေဘာၤသားမ်ားနွင့္ နိုင္ငံျခားေငြေျကးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရေသာ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္ နိုင္ငံျခားေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္စုေဆာင္းထားသူ နိုင္ငံသားတိုင္း တင္သြင္း ခြင့္ရိွေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဉ္အမိ်ဳးအစား မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-

(က) လူစီးယာဉ္ (ဆလြန္း၊ ဆီဒင္၊ ဗင္ စသည္)              လြန္ခဲ့ေသာ(၅)နွစ္အတြင္းထုတ္လုပ္သည့္ဘယ္ေမာင္း/ညာေမာင္းယာဉ္မ်ား

( ခ ) ကုန္္ယာဉ္ (ထရပ္၊ လိုက္ထရပ္၊                          လြန္ခဲ့ေသာ(၁၀)နွစ္အတြင္းထုတ္လုပ္သည့္ဘယ္ေမာင္း/ညာေမာင္း ယာဥ္မ်ား

        ေဘာက္စာ၊ ကြန္တိန္နာယာဥ္)

( ဂ ) ဘတ္စ္ကားမ်ား (Express ဘတ္စ္)                     လြန္ခဲ့ေသာ(၅)နွစ္အတြင္းထုတ္လုပ္ သည့္ဘယ္ေမာင္းယာဉ္မ်ား

       (City Bus)                                                    လြန္ခဲ့ေသာ(၁၀)နွစ္အတြင္းထုတ္လုပ္ သည့္ဘယ္ေမာင္းယာဉ္မ်ား

       (မီနီဘတ္စ္=၁၀ မွ ၂၅ ေယာက္စီးယာဉ္)              လြန္ခဲ့ေသာ(၁၀)နွစ္အတြင္းထုတ္လုပ္သည့္ယာဥ္မ်ား        

(ဃ) ယႏာၱရားမ်ား                                                 လြန္ခဲ့ေသာ(၁၀)နွစ္အတြင္းထုတ္လုပ္သည့္ယာဥ္မ်ား