လွယ်ဂျယ်နယ်စပ် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအခြေအနေ

Thu, 02/02/2023 - 05:42 -- DotBorderdep

       ၃၁-၁-၂၀၂၃ရက်နေ့မှာလယ်ယာထွက်ကုန်အနေဖြင့်ဆန်ကွဲကားစီးရေ (၅)စီး၊ တန်ချိန် (၁၆၃.၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၆၀) ဒေါ်လာသန်း၊ကြံကားစီးရေ (၃၆)စီး၊ တန်ချိန် (၂၅၂)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၂၀) ဒေါ်လာသန်း၊ မြေထောက်ပဲကားစီးရေ (၁)စီး၊ တန်ချိန် (၁၇)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၀) ဒေါ်လာသန်း၊ တစ်သျှူးငှက်ပျောကားစီးရေ (၃၃)စီး၊ တန်ချိန် (၅၂၈)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၈၅) ဒေါ်လာသန်းနဲ့ ပဲတီစိမ်းကားစီးရေ (၄)စီး၊ တန်ချိန် (၁၀၉)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၆၈) ဒေါ်လာသန်း စုစုပေါင်းတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၃၅၃)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။

Border Trade News

Pages