လယ်ယာထွက်ကုန် ပို့ကုန်များ စံချိန်တင် မြင့်တက်နေတဲ့ ချင်းရွှေဟော်

Thu, 11/24/2022 - 08:16 -- DotBorderdep

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၃) ရက်နေ့တွင် ချင်းရွှေဟော်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း မှ လယ်ယာထွက်ကုန် (၈၂၃၉၄၁.၅၄၀) ဒေါ်လာဖိုး တင်ပို့ခဲ့သည့်အတွက် မူဆယ် (၁၀၅) မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်မှ (၈၂၂၇၉၀.၇၈၂) ဒေါ်လာ တင်ပို့နိုင်မှုထက် (၁၁၅၀.၇၅၈) ဒေါ်လာပိုမို၍ စံချိန်တင် တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၌ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများတွင် မြဝတီနှင့် မူဆယ်ပြီးလျှင် တတိယ အများဆုံး ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှာ ချင်းရွှေဟော်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းဖြစ်ပါသည်။ ချင်းရွှေဟော်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ဆန်၊ ဆန်ကွဲ၊ ရော်ဘာ၊ ပြောင်းစသည့် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိရာ နိုဝင်ဘာလ(၁၇)ရက်နေ့မှ (၂၃)ရက်နေ့အထိ သီတင်းပတ်တွင် လယ်ယာထွက်ကုန် တင်ပို့မှု (၈.၂၃၇) ဒေါ်လာသန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းသိရပါသည်။ ၎င်းတို့အနက်မှ ရော်ဘာတင်ပို့မှုမှာ(၆၂၀၈၅၂၉.၄၀၀)ဒေါ်လာဖြစ်ပြီး မူဆယ်(၁၀၅)မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်မှ(၂၄၁၁၄၅၀.၆၉၃) ဒေါ်လာဖိုး တင်ပိုနိုင်မှုထက်( ၃၇၉၇၀၇၈.၇၀၇  )ဒေါ်လာ ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။

Border Trade News

Pages