မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Mon, 06/03/2024 - 05:15 -- bordertrade

                 မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေ (၂၆) ရက်နေ့မှ (၂၇) ရက်နေ့အတွင်း ပို့ကုန်တင်ပို့ နိုင်မှုမရှိခဲ့ပါ။  မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ မောတောင်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းအထိကုန် (၁) တန်လျှင် ကားခ (ကုန်ကျစ်) ၁၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်သိန်းခန့်) ရှိကြောင်းသိရှိရပြီး ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအနေဖြင့် မြိတ် - ထားဝယ် - ရန်ကုန် လမ်းကြောင်းကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

               မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေ (၂၆)ရက်နေ့မှ (၂၇)ရက်နေ့အတွင်း သွင်းကုန် ဒီဇယ်ဆီ (၁) တန်လျှင် (၈၁၈.၃) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၁၃၅၀) တန် ၊ တန်ဖိုး (၁.၁၀၅) ဒေါ်လာသန်း၊ ဓာတ်ဆီ  (၁) တန်လျှင် (၉၇၇) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၈၀၀) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၇၈၂) ဒေါ်လာသန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း (၉၅၆.၈၃၉) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၅၂၃) ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်းသွင်းကုန်တန်ဖိုး(၂.၄၁၀)ဒေါ်လာသန်း အားတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါ သည်။

Border Trade News

Pages