မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Wed, 05/29/2024 - 04:16 -- bordertrade

             မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေ (၂၁) ရက်နေ့မှ (၂၅) ရက်နေ့အတွင်း ပို့ကုန် ငါးကြိတ်သား (၁) တန်လျှင် (၁၈၂၃) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၁၄.၄) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၆) ဒေါ်လာသန်းအား ကားလမ်းကြောင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပြောင်း (၁) တန်လျှင် (၂၂၄) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၁၂၀၀) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၂၆၉) ဒေါ်လာသန်း၊ ခဲသတ္တု (၁) တန်လျှင် (၁၄၇၀၆) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၃၃.၁၇၆) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၄၈၈) ဒေါ်လာသန်းအား ရေလမ်းကြောင်းဖြင့်လည်းကောင်း စုစုပေါင်းပို့ကုန်တန်ဖိုး(၀.၇၈၃)ဒေါ်လာသန်းအား ထိုင်း နိုင်ငံသို့ တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ မောတောင်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းအထိကုန် (၁)တန် လျှင် ကားခ (ကုန်ကျစ်) ၁၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်သိန်းခန့်) ရှိကြောင်းသိရှိရပြီး ကုန်သွယ် မှုလမ်းကြောင်း အနေဖြင့် မြိတ် - ထားဝယ် - ရန်ကုန် လမ်းကြောင်းကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

           မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေ (၂၁)ရက်နေ့မှ (၂၅)ရက်နေ့အတွင်း သွင်းကုန် ဒီဇယ်ဆီ (၁) တန်လျှင် (၈၈၁) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၁၃၀၀) တန် ၊ တန်ဖိုး (၁.၁၄၅) ဒေါ်လာသန်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုပစ္စည်း (၆၄၇.၉၀၂) တန်၊ (၆၀၈၁၈.၃၂) M2 ၊ (၁၄၈၉) U ၊ တန်ဖိုး (၀.၃၀၇) ဒေါ်လာသန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း (၄၃.၀၇၄)တန်၊ (၁၃၁) U ၊ တန်ဖိုး (၀.၁၄၁) ဒေါ်လာသန်း စုစုပေါင်းသွင်းကုန်တန်ဖိုး(၁.၅၉၃)ဒေါ်လာသန်း အားတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

Border Trade News

Pages