မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Fri, 09/22/2023 - 08:44 -- DotBorderdep

မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ( ၁၃ ) ရက်နေ့မှ ( ၁၇ ) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၉၃) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ(၀.၀၃၂၃)ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၃၂၅၃) ဒေါ်လာသန်း ကုန်သွယ်မှု ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ စက်တင်ဘာလ ( ၁၃ ) ရက်နေ့မှ ( ၁၇ ) ရက်နေ့အထိ အဓိက တင်ပို့ခဲ့သော ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ငါးမျိုးစုံ (၁၀၃.၉၅) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၂၅၈)သန်း၊ ရွှံ့ဂဏန်း (အရှင်) (၂.၆၅) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၀၁)သန်း၊ ဂျင်းခရု (အရှင်) (၁၁.၂) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၆၈)သန်း၊ ဂဏန်း(အသေ) (၅.၅)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၆၅)သန်း၊ ရေခူဆားနယ်  (၁၇.၁)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၃၂၅)သန်း၊ ကျောက်ပုဇွန် (အရှင်) (၀.၈၇)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၇၅)သန်း၊ ငှက်ပျောသီး (၃၅)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၀၅)သန်း၊ ငရုတ်သီးစိမ်း (၂.၁)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၁၇)သန်း၊ ဆီအုန်းကြိတ်ဖတ် (၁၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၈၉)သန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၉၆)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၆၂၇)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး အဓိကတင်သွင်းခဲ့သော ကုန်ပစ္စည်းများမှာ သစ်သီး (၄.၅)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၁၃)သန်း၊ကြွေပြား(၈၀၀)M2 ၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၂၇)သန်း၊ ငါးအစာ (၅၅.၇)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၁၉၄)သန်း၊ ငါးသေတ္တာဘူးခွံ (၂၅)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၅၉) သန်း၊ ပုစွန်သား ပေါက်အကောင်ရေ (၅)သိန်း၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၃)သန်း ဖြစ်ပါသည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိသည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန်ဈေးနှုန်းမှာ ငါးမျိုးစုံ(၁၂၁၀.၂)ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၁၀၃.၉၅)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၂၅၈)သန်း၊ ရွှံ့ဂဏန်း (အရှင်) (၃၈၁၁.၃၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၂.၆၅) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၀၁) သန်း၊ ဂျင်းခရု (အရှင်) (၁၅၀၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊(၁၁.၂)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၆၈)သန်း၊ ဂဏန်း(အသေ) (၁၁၈၁.၈၂)ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၅.၅) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၆၅) သန်း၊ ရေခူဆားနယ် (၁၉၀၀.၅၈) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၁၇.၁) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၃၂၅) သန်း၊ ကျောက်ပုစွန် (အရှင်) (၂၀၀၀၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၀.၈၇) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၁၇၅)သန်း၊ ငှက်ပျောသီး (၃၀၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၃၅) တန်၊ ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၀၅) ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်သီးစိမ်း(၈၀၉.၅၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၂.၁) တန်၊ ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၁၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆီအုန်းကြိတ်ဖတ် (၈၉) ဒေါ်လာနှုန်း၊(၁၀၀) တန်၊ ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၈၉) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၆၅၃.၁၂၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊(၉၆) တန်၊ ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၆၂၇) ဒေါ်လာသန်းဖြစ်သည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်သွင်းလျက်ရှိသည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁)တန်ဈေးနှုန်းမှာ သစ်သီး (၂၈၈.၈၉) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၄.၅) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၁၃) သန်း၊    ကြွေပြား (1M2 ) လျှင် (၃.၃၇၅)ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၈၀၀) M2၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၂၇) သန်း၊ ငါးအစာ (၃၄၈.၂၉) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၅၅.၇) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၉၄) သန်း၊ ငါးသေတ္တာဘူးခွံ (၂၃၆) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၂၅) တန်၊တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၅၉) သန်း၊ ပုစွန်သားပေါက် အကောင်ရေ (၁) သိန်း ဈေးနှုန်းမှာ(၆၀၀)ဒေါ်လာနှုန်း၊ အကောင်ရေ(၅)သိန်း၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၃) သန်းဖြစ် ပါသည်။

              မြိတ်မှ မောတောင်သို့ ကုန်စည်သယ်ယူစရိတ်အနေဖြင့် ယာဉ် (၁) စီးလျှင် ကုန်ကျစ် (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ်နှင့် ကုန်ပွ (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ် ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင် မြိတ် - တနင်္သာရီ - မောတောင် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိပါသည်။

              မောတောင်နယ်စပ်ဒေသ၌ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံငွေပေးချေမှုအနေဖြင့် ဘဏ်စနစ် အသုံးပြု၍ ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး (၁၆-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ ပြင်ပငွေလဲနှုန်းမှာ မြန်မာ ငွေကျပ် (၁) သိန်းလျှင် ဘတ် (၁၀၃၀) ၊ (၁) ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေကျပ် (၉၇.၀၉) ကျပ်ခန့်ရှိပါကြောင်း နှင့် ယခင်အပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ဘတ်ဈေးအနည်းငယ်ကျခဲ့ပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည်။

Border Trade News

Pages