မူဆယ်(၁၀၅) မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန် (၁၇-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့နှင့် (၁၈-၉-၂၀၂၃)ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Fri, 09/22/2023 - 07:54 -- DotBorderdep

မူဆယ် (၁၀၅) မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်အနေဖြင့် (၁၇-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် ပို့ကုန်တန်ဖိုးကန် ဒေါ်လာ (၀.၉၉၀) သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၁.၅၆၇) သန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ကန်ဒေါ်လာ (၂.၅၅၇) သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              အများဆုံး အမှန်တင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ရေခဲပုစွန်(၄၇.၅၆၀) တန်၊ တန်ဖိုးကန် ဒေါ်လာ (၀.၂၁၃) သန်း၊ ရာဘာ (၁၄၂.၅၀) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၇၀) သန်း၊ ငါးရှဉ့် (၅၀.၈၄) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၅၃) သန်း၊ သကာရည် (၃၄၃.၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၉၁) သန်း၊ ကဏန်း (၁၈.၅၅၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၇၁) သန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၁၁၈.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၆၃) ဒေါ်လာသန်း၊ မြေထောက်ပဲ (၃၄.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၅၀) သန်း၊ လျှော်ဖြူ (၁၇.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၃၄) သန်း၊ ဆံပင်(၆.၆၉၅) တန် ၊ တန်ဖိုးကန် ဒေါ်လာ (၀.၀၂၇) သန်းနှင့် ဆီးဆံ (၁၀.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၄) ဒေါ်လာသန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

              အများဆုံး အမှန်တင်သွင်းခဲ့သည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာ ယာဉ်နှင့်ယာဉ်ယန္တရားများ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၄၃၇)သန်း၊ ဆိုလာပြား တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ(၀.၂၀၃) သန်း၊ ဘတ္ထရီတန်ဖိုးကန် ဒေါ်လာ (၀.၁၀၇) သန်း ၊ ဖိနပ်မျိုးစုံ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၅၂) သန်း၊ အလူမီနီယံတံခါးဘောင် တန်ဖိုးကန် ဒေါ်လာ (၀.၀၄၆) သန်း၊ သံချောင်း တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၄၅) သန်း၊ ပေါင်းသတ်ဆေး တန်ဖိုးကန် ဒေါ်လာ (၀.၀၄၀) သန်း၊ ဘိလပ်မြေကုန်ကြမ်း တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၃၉)သန်း ၊ စတီးပိုက်တန်ဖိုး ကန် ဒေါ်လာ (၀.၀၂၇) သန်းနှင့် သံဘောင် တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၂၆) သန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

              ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁) ရက်နေ့မှ (၁၇) ရက်နေ့ထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၂၂.၂၇၇)သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၃၉.၈၆၂) သန်း၊ ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၆၂.၁၃၉) သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

              အတက်ကုန် မန္တလေးမှ ကျိန်စမ်းကျော့သို့ ကားခတစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၂၀၀/- နှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆင်းကုန် ကျိန်စမ်းကျော့မှ မန္တလေးသို့ ကားခကုန်ကျစ်တစ်ပိဿာလျှင် ၂၀၀/- ကျပ်နှုန်း၊ ကုန်ပွ တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၂၅၀/- မှ ကျပ် ၃၀၀/- နှုန်းခန့် ရှိပါသည်။

              (၁၇-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့အတွင်း အများဆုံးတင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများအား  ရေခဲပုစွန် (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ(၄၄၇၀.၇၉၈) နှုန်း ၊ ရာဘာ (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၁၁၉၁.၉၆၆) နှုန်း၊ ငါးရှဉ့် (၁)တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ(၃၀၁၃.၁၆၃) နှုန်း၊ သကာရည် (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ(၂၆၄.၅၀၄) နှုန်း၊ ကဏန်း (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၃၈၂၂.၅၈၇) နှုန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၁)တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၅၃၈.၂၂၈) နှုန်း၊ မြေထောက်ပဲ (၁)တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ(၁၄၆၉.၉၄၁) နှုန်း၊ လျှော်ဖြူ (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၁၉၉၉.၈၆၆) နှုန်း၊ ဆံပင် (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၃၉၉၁.၉၁၆)နှုန်း ၊ ဆီးဆံ (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၂၄၁၁.၄၆၆) နှုန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              (၁၁-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ မှ (၁၇-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့အတွင်း အများဆုံး အမှန်တင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ရာဘာ (၉၁၄)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၁.၀၉၁)သန်း၊ ငါးရှဉ့် (၃၅၉.၆၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၁.၀၈၂) သန်း၊ ကျောက်စိမ်း (၂၄.၈၀၂) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၁.၀၄၅) သန်း၊ ခဲသွပ်အရောသတ္တု (၁၃၀၄.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ(၀.၇၆၁) သန်း၊ ဆန် (၁၆၂၅.၅၀၀) တန် ၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၇၂၅) သန်း ၊  ကဏန်း (၁၄၀.၃၅၀) တန်၊တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၅၃၆) သန်း၊ ပြောင်း (၁၇၃၄.၉၉၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၄၈၈) သန်း၊ ဆန်ကွဲ (၁၀၈၆.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၄၄၃) သန်း ၊ သကာရည် (၁၃၁၁.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ(၀.၄၁၈) သန်းနှင့် ကြေးနီ (၁၃၇.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ(၀.၃၈၉) သန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

              (၁၁-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ (၁၇-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့အတွင်း အများဆုံး အမှန်တင်သွင်းခဲ့သည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာ ယာဉ်နှင့် ယာဉ်ယန္တရားများ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ(၁၀.၀၉၃) သန်း၊ သွပ်လိပ် တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၃၈၇) သန်း၊ ကားတာယာ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၃၅၈) သန်း၊ ဘတ္ထရီများ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၃၀၂) သန်း၊ ဒီဇယ်ဆီ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၈၈) သန်း၊ ဓာတ်ဆီ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ(၀.၂၅၇) သန်း၊ ဆိုလာပြား တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၀၃) သန်း၊  ကော်စေ့ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၆၉) သန်း ၊ သံဘောင်များ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၆၈) သန်းနှင့် စတီးပိုက် တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၆၆) သန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

              (၁၁-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ မှ (၁၇-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့အတွင်း အများဆုံးတင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန် ပစ္စည်းများအား ရာဘာ (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၁၁၉၃.၈၈၅) နှုန်း၊ ငါးရှဉ့် (၁) တန်လျှင် ကန် ဒေါ်လာ (၃၀၀၉.၈၆၂) နှုန်း၊ ကျောက်စိမ်း (၁)တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၄၂၁၃၉.၃၂၄) နှုန်း၊ ခဲသွပ် အရောသတ္တု (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၅၈၃.၁၁၉) နှုန်း၊ ဆန် (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ(၄၄၅.၇၅၅) နှုန်း၊ ကဏန်း (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၃၈၁၆.၆၁၃) နှုန်း၊ ပြောင်း (၁)တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၂၈၁.၀၄၀) နှုန်း၊ ဆန်ကွဲ (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၄၀၇.၅၂၁) နှုန်း၊ သကာရည် (၁) တန်လျှင် ကန် ဒေါ်လာ (၃၁၈.၄၈၆) နှုန်း၊ ကြေးနီ (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၂၈၂၈.၁၄၁) နှုန်းဖြင့် တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              မူဆယ်ဒေသမှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအနေဖြင့် မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှ မူဆယ်၊ မူဆယ်မှတစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်သွင်း/တင်ပို့ကြရသည်ဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွယ်မှုဆောင် ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းရှင်/ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် သတ်မှတ်လုပ်ထုံး/လုပ်နည်းများအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိရှိအောင် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

ပို့ကုန်သွင်းကုန် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းများကို Tradenet 2.0 System တွင် Online ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်သည့်အပြင် ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများတွင်လည်း လာရောက်လျှောက်ထားပါက ခွင့်ပြု ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ ၁၇ ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်လိုင်စင် လျှောက် ထား/ ထုတ်ပေးမှုမရှိဘဲ သွင်းကုန်လိုင်စင် (၁၄၂)စောင် ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။

              မူဆယ် (၁၀၅)မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်မှ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများမှ တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ ရောင်းချရာတွင် အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား ထုတ်ပေး သော ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ် Form E ကို တင်ပို့သူမှ တောင်းခံလာပါက စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း များနှင့်အညီ စိစစ်ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် Form E ထုတ်ပေးမှုမှာ(၄၂)စောင်ဖြစ်ပြီး ကဏန်းငါးရှဉ့်၊ ဆန်ကွဲ၊ ပုဇွန်ခြောက်၊ ကြောင်ပန်းစေ့၊ သကာရည်၊ လျှော်ဖြူ၊ ကွမ်းသီး၊ ပြောင်း၊ နှမ်း၊ ဆံပင်တို့ လျှောက်ထားမှုရှိပါသည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်မှ ၁၇ ရက်အထိ စုစုပေါင်း Form E (၃၄၈)စောင် ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။

              ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ပို့ကုန်အမှန်တင်ပို့မှုအနေဖြင့် ရေခဲပုဇွန် (၀.၂၁၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ရာဘာ (၀.၁၇၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးရှဉ့်(၀.၁၅၃) ဒေါ်လာသန်း၊ သကာရည် (၀.၀၉၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ကဏန်း (၀.၀၇၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၀.၀၆၃) ဒေါ်လာသန်း၊ မြေထောက်ပဲ (၀.၀၅၀) ဒေါ်လာသန်း၊ လျှော်ဖြူ (၀.၀၃၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆံပင် (၀.၀၂၇)ဒေါ်လာသန်း၊ ဆီးဆံ(၀.၀၂၄) ဒေါ်လာသန်းတို့ အများဆုံးတင်ပို့ခဲ့ပါသည်။

              သွင်းကုန်အမှန်တင်သွင်းမှုအနေဖြင့် ယာဉ်နှင့်ယာဉ်ယန္တရားများ (၀.၄၃၇)ဒေါ်လာသန်း၊ ဆိုလာပြား (၀.၂၀၃)ဒေါ်လာသန်း၊ ဘတ္တရီ (၀.၁၀၇)ဒေါ်လာသန်း၊ ဖိနပ်မျိုးစုံ (၀.၀၅၂)ဒေါ်လာသန်း၊ အလူမီနီယံ တံခါးဘောင် (၀.၀၄၆)ဒေါ်လာသန်း၊ သံချောင်း(၀.၀၄၅)ဒေါ်လာသန်း၊ ပေါင်းသတ်ဆေး (၀.၀၄၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ဘိလပ်မြေကုန်ကြမ်း (၀.၀၃၉) ဒေါ်လာသန်း၊ စတီးပိုက် (၀.၀၂၇)ဒေါ်လာသန်း၊ သံဘောင် (၀.၀၂၆) ဒေါ်လာသန်း အများဆုံးတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

              ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်တွင် ပို့ကုန်ယာဉ်စီးရေ (၅၄)စီး၊ သွင်းကုန်ယာဉ်စီးရေ (၈၈)စီး၊ စုစုပေါင်း (၁၄၂)စီး၊ ပို့ကုန်(၀.၉၉၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် သွင်းကုန်(၁.၅၆၇) ဒေါ်လာသန်း ကုန်သွယ်မှု ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ ၁၇ ရက်အထိ ပို့ကုန် ယာဉ်စီးရေ (၁၂၀၃)စီး၊ သွင်းကုန်ယာဉ်စီးရေ (၂၁၉၅)စီး ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်ဒေသကုန်သွယ်မှုများအတွက် ငွေပေးချေမှုကို ယွမ်ငွေကြေး၊ ဒေါ်လာ ငွေကြေးများဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ပဲ၊ ပြောင်း၊ နှမ်း၊ မြေပဲဆံတို့ကို ဒေါ်လာငွေကြေးအပြင် ယွမ်ငွေကြေးဖြင့်ပါ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပြီးဆန်၊ ဆန်ကွဲ၊ အခြားလယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ရေထွက်ပစ္စည်းဖြစ်သည့် ကဏန်း၊ ငါးရှဉ့်တို့ကို ယွမ်ငွေကြေးဖြင့် ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

              မူဆယ်ဒေသမှ အများဆုံးတင်ပို့သည့် ပဲတီစိမ်းဈေးနှုန်းမှာ(၁)တန်လျှင် (၅၂၀၀-၅၉၀၀)ယွမ်၊ ပြောင်းဖူးစေ့ (၁)တန်လျှင် (၂၃၈၀-၂၄၈၀)ယွမ်၊ နှမ်းနက် (၁)တန်လျှင် (၁၁၅၀၀-၁၂၀၀၀)ယွမ်၊ မြေပဲဆံ (၁)တန်လျှင် (၉၅၀၀-၉၇၀၀)ယွမ်၊ ဧည့်မထဆန် (၁)တန်လျှင် (၃၄၀၀)ယွမ်၊ ဆန်ကွဲ (A 1:2) (၁)တန် လျှင် (၃၀၀၀)ယွမ်၊ ရော်ဘာ RSS-3(၁)တန်လျှင် (၇၀၀၀-၇၅၀၀)ယွမ် ဈေးနှုန်းဖြင့် အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။

          ပို့ကုန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် မိမိတင်ပို့ခဲ့သည့်ပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးအတိုင်း တစ်ဖက်နိုင်ငံကုန်ဝယ်သူမှပေးချေသည့် ကုန်ဖိုးငွေများအား မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် ၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ပို့ကုန်ရငွေများ ဝင်ရောက်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Border Trade News

Pages