အရေးကြီးကုန်စည်များအပေါ်တားမြစ်မိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း

Wed, 04/01/2020 - 04:15 -- dotadmin

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အရေးကြီးကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှု ဥပဒေပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အောက်ဖော်ပြပါကုန်စည်များကို အရေးကြီးကုန်စည်များအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်သည် -

(က) Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ

( ခ ) ဆေးဝါးများ

( ဂ ) စားသုံးကုန်ပစ္စည်းများ

 

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၁/၂၀၂၀