“(၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲ (မူဆယ္)” နွင့္ “(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ (JBTCCC) အစည္းအေ၀းက်င္းပမည္

Tue, 11/06/2018 - 10:04 -- adminDep

          ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံအစိုးရတို႔ အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ေဒသမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ ၁၉၉၇ အရ နယ္စပ္ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈ ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ ေဆြးေေႏြးပြဲကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအလွည့္က် က်င္းပလ်က္ရွိပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈတုိးျမွင့္လာေစရန္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းျပည္သူမ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈပိုမိုခိုင္ျမဲလာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕သည္ ပို႔ကုန္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားကို သြားေရာက္ျပသႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

          “(၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲ (မူဆယ္)” နွင့္ “(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ (JBTCCC) အစည္းအေ၀း” ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕ နယူး စကားလိုက္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီလိမိတက္၊ မူဆယ္ဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္ (မဂၤလာမူဆယ္ေစ်း) တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔မွ (၁၆) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ယခုႏွစ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္ ျပပြဲကို မူဆယ္ဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္ (မဂၤလာမူဆယ္ေစ်း) အတြင္းရွိလမ္းမ်ားတြင္ ၃ မီတာ x ၃ မီ တာ အက်ယ္အ၀န္းရွိ ျပခန္းေပါင္း (၄၀၀) ခန္႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခင္းက်င္းျပသသြားမည္ျဖစ္ရာ တရုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ျပခန္းေပါင္း (၃၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ျပခန္း (၁၀၀) ခန္႔ပါ၀င္ျပသႏိုင္ေရး စီးစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ပါ၀င္ျပသႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

            ျပပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၊ ကုန္သြြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ၊ ေနျပည္ေတာ္ဖုန္း၊ ၀၆၇-၄၃၀၄၄၆/၄၃၀၄၄၇၊ ဖက္(စ္) ၀၆၇-၄၃၀၁၂၈၊ Email:moctradefair@gmail.com၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန (ရန္ကုန္) ဖုန္း၊ ၀၁-၂၅၄၀၂၄၊ Email:itpic.moc@gmail.com ႏွင့္ ေမာေရႊလီ ကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန (မူဆယ္) ဖုန္း- ၀၉-၄၄၀၀၀၃၈၅၄ Email:mawshweli.muse @gmail.com တို႔ကိုဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages