“ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ” က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

Fri, 03/01/2019 - 08:33 -- competition

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ (CLMV) ႏိုင္ငံမ်ားမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား မူၾကမ္းျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းအေပၚ သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္အတြက္ “ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ”ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂ္ဟဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၾသစေၾတးလ်ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာေကာ္မရွင္ (ACCC) မွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ (CLMV) ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ႏိုင္ငံအလိုက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။