ႏွမ္းတင္ပုိ႕မႈ တန္တစ္ေထာင္ေအာက္ေလ်ာ့က်

Mon, 11/14/2011 - 09:35 -- Anonymous (not verified)

ယခင္သီတင္းပတ္မ်ားက ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကႏွမ္းတင္ပုိ႔မႈမွာ အပတ္စဥ္တန္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ အထက္မွာရွိခဲ့ေပမဲ့ ယခုတစ္ပတ္ (ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္မွ ႏုိ၀င္ဘာလ ၄ ရက္)အတြင္းမွာေတာ့ တန္ခ်ိန္ ၈၈၀ ေက်ာ္သာ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ပါ တယ္။