ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံေက်ာ္ခြင္႕ ျပဳ

Thu, 09/05/2019 - 09:21 -- admin_ygn

     ယခုႏွစ္ ဇြန္ႏွင့္ ဇူလိုင္လအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတုိးျမႇင့္ ျခင္းအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာတစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရ သည္။ ဇြန္လအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတုိးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၆၀ ဒသမ ၃၂၈ သန္းကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၁၃၀၈၅ ခုကို ဖန္တီးေပး ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဇြန္လအတြင္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑၊ စက္မႈက႑၊ အိမ္ရာ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက႑၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း က႑၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဇူလိုင္လအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တုိးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆၆ ဒသမ ၄၇၄ သန္းကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၁၆၆၈၃ ခုကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

    ဇူလိုင္လအတြင္း  ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရးက႑၊ စက္မႈက႑၊ အိမ္ရာ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက႑၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑ႏွင့္ လယ္ ယာက႑တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ ဇြန္လတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တုိးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ က်ပ္ ၉၂ ဘီလီယံေက်ာ္ကို ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေ ပါင္း ၂၈၇၃ ခုကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇူလိုင္လတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတုိးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္ ၁၂၈ ဘီလီယံေက်ာ္ကို ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၈၆၈ ခုကို ဖန္တီးေပးႏို င္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

 

သန္းထိုက္ေအာင္

Local Trade News

Pages