ႏိုင္ငံ GDP သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၇၁ ဘီလီယံအထိ တိုးတက္လာ

Tue, 09/03/2019 - 04:54 -- admin_ygn

       ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ GDP  သည္ ၂၀ဝ၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၉ဘီလီယံမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၁ ဘီလီယံအထိ တိုးတက္လာေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။ ဩဂုတ္ ၂၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္ ေသာ “Myanmar- Japan- US Forum Fostering Responsible Investment Forum” တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ယခုလို ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
     ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ GDP သည္ ၂၀ဝ၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၉ ဘီလီယံရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၁ ဘီလီယံအထိ တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံႏို င္ငံမ်ားအနက္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ အျမင့္မားဆံုးတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္  ကုမၸဏီသစ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုတြင္က်ယ္လာသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ ၾကားသည္။
     “Myanmar- Japan- US Forum Fostering Responsible Investment Forum” ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီးဟန္ ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (Myanmar Sustainable Development Plan-MSDP) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္ တင္ေရးစီမံကိန္း Myanmar Investment Promotion Plan) တို႔ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အလားအလာေကာင္းမ်ားအား သိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳ ပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ ေခၚရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဖိုရမ္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား စီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ံုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ံုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္ သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ၊ ဂ်ပန္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ အေမရိကန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း၊ ဂ်ပန္ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၊ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီႏွင့္ အေမရိကန္စီးပြားေရး ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕တို႔က ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

သန္းထိုက္ေအာင္

Local Trade News

Pages