ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈ အစီအစဥ္တင္းၾကပ္ရန္ ေတာင္ကိုရီးယား စီစဥ္လ်က္ရ

Fri, 11/23/2018 - 07:56 -- admin_ygn

        ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံNational Tax Service က ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္ သမားမ်ား အေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈ အစီအစဥ္ကို ပိုမိုတင္းၾကပ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ လအတြင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါကိစၥသည္  အဓိကအတိုက္ခံ ပါတီျဖစ္ေသာ National Tax Service  ၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Choo Kyung-ho က ၂၁၇၈ ဦးေသာ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားသည္ အခြန္ေငြ ၁၅  ဘီလီယံဝမ္ ၁၃ ဒသမ ၂ မီလီယံ ေဒၚလာ အားေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ National Tax Serviceအေန ျဖင့္ ကိုရီးယား အလုပ္သမားမ်ားအစား ဝင္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ထံမွ ထိေရာက္ေသာ အခြန္ေငြ ေကာက္ခံ ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအသံုးျပဳေန သည့္စနစ္ႏွင့္ ရႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားအရ ႏိုင္ငံျခားသား မည္မွ် သည္ အခြန္ေပးေဆာင္သင့္ေၾကာင္းကို ေျခရာခံရန္ ခက္ခဲေၾကာင္းႏွင့္ အခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါကလည္း ၄င္းတို႔ကို ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္သားမ်ား အေပၚ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ကိစၥရပ္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။
ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသည့္ အခါ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အခြန္ေဆာင္ သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး႐ံုးမ်ားတြင္ ျဖည့္ စြက္ရ ေသာ္လည္း  တရားေရးဝန္ႀကီး ဌာနက အဆိုပါကိစၥအား တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ ကိုရီး ယားမွ ႏွစ္စဥ္ ထြက္ခြာလ်က္ရွိေသာ ၁၃ မီလီယံရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား (ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ အျခား ဧည့္သည္ မ်ားအပါအဝင္)တို႔အေပၚ ဥပေဒသက္ ေရာက္မႈရွိေစေရးအတြက္ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ပိုမိုတင္းၾကပ္ေဆာင္ရြက္ သြားရန္စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားNational Tax Service မွ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား၏ တရားဝင္ ဝင္ေငြသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဝမ္ ၅ ဒသမ ၉ ထရီလီယံရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဝမ္ ၉ ဒသ မ၅ ထရီလီယံခန္႔ ရွိကာ မ်ားစြာ တိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။       
     ခင္မ်ိဳးေသာ္၊ စီးပြားေရးသံမွဴး

International Trade News

Pages