ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားနည္းတူ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးသြားမည္ဟု သမၼတမြန္ေဂ်အင္းေျပာၾကား

Thu, 05/09/2019 - 06:24 -- admin_ygn

      ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးေပး  ဆက္ဆံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားပင္  ျဖစ္ေသာ္ လည္း ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အတြင္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီဆုိပါက  ႏိုင္ငံစီးပြားေရးတိုး တက္မႈအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ရာ ၎င္းတို႔၏  ေအာင္ျမင္မႈသည္လည္း ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ တိုး တက္မႈပင္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ အိမ္ျပာေတာ္၌က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတမြန္ေဂ်အင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

        အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီေပါင္း ၅၉ ခု၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပကုန္သည္မ်ားအသင္းကဲ့သို႔ ေသာ  ျပည္ပစီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း ၉ ခု၊ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာ က္ခဲ့ၾကကာ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ သမၼတတို႔ေတြ႕ဆံုပြဲသည္ သမၼတမြန္ေဂ်အင္း စတင္တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ ယခုကာလအတြင္း ပထမ ဆံုးအႀကိမ္ေတြ႕ဆံုသည့္  အစည္းအေ၀းျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သိရွိရသည္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ စုစု ေပါင္း ပို႔ကုန္၏ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးမႈ စုစု ေပါင္း၏ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ ငန္းေပါင္း ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္မွ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၇၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ဖန္တီးေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီမ်ား၏ အေရးပါပံုကိုလည္း သမၼတက အသိအမွတ္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
          ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆ ဒသမ ၉ ဘီလီယံထိ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကထက္ ၁၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမို တိုးတက္ခဲ့ၿပီး အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္ တင္ ခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ သည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ႏုိင္ငံ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခခံ သည္ ခုိင္မာမႈရွိကာ ကမၻာ့ဆ႒မေျမာက္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္မႈပိုေငြျပမႈ ၁၀ ႏွစ္ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားအရန္ေငြထားရွိႏိုင္မႈသည္ လည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀ ဘီလီယံအထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၂ ႏိုင္ငံျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမာက္ကိုရီးယားအေနျဖင့္ ႏ်ဴ ကလီးယား လံုး၀ဖ်က္သိမ္းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဆုိပါက ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားစြာ ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္ကိုရီး ယားႏုိင္ငံ၏  ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္သည့္  အဓိကမဟာဗ်ဴဟာ မွာ ၎င္းတို႔၏ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အျပည့္အ၀ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းပင္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား တိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ေတာင္ ကိုရီးယားစီးပြားေရးသည္လည္း အတူတကြတိုးတက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအတြက္  စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္ေရး ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ မြန္ေဂ်အင္းက အဆိုပါေ တြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။

 

ခင္မ်ဳိးေသာ္၊ စီးပြားေရးသံမွဴး၊ ျမန္မာသံ႐ံုး၊ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕။

International Trade News

Pages