ၾသဂုတ္လတြင္ ဆန္ႏွင္႕ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္တင္ပုိ့

Thu, 09/12/2019 - 08:31 -- admin_ygn

      ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္မွ  ၃၀ ရက္အထိ   သီတင္းတစ္ပတ္ အတြင္းျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ   ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားျဖစ္ေသာ မူဆယ္(၁၀၅)မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၊ လြယ္ဂ်ယ္ႏွင့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားမွ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ၂၅၄ သန္းတန္ဖုိးရွိဆန္တန္ခ်ိန္  ၈၉၀ ေက်ာ္တင္ပုိ႔ခဲ့ရာ မူဆယ္(၁၀၅)မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ မွ တန္ခ်ိန္ ၆၀၀၊လြယ္ဂ်ယ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ  တန္ခ်ိန္ ၂၅၀  ေက်ာ္ႏွင့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွ တန္ခ်ိန္ ၃၀ ေက်ာ္ တင္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုလတြင္  ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ဆန္တန္ ခ်ိန္ ၆၈၀၀ ေက်ာ္တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး  ယခင္လတင္ပို႔မႈထက္ တန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္  ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။  ယခုလ တြင္  ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္္ တင္ပုိ႔ခဲ့သည္။

      ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ ကာလအတြင္း  အေမရိကန္ေဒၚလာ  ကုိးသန္း နီးပါးတန္ဖုိးရွိ ဆန္တန္္ခ်ိန္၂၆၅၆၀ေက်ာ္တင္ပုိ႔ခဲ့သည္။ယခု တစ္ပတ္ ဆန္တင္ပုိ႔ေသာႏုိင္ငံမ်ားမွာ တ႐ုတ္၊ ဖိလစ္ပုိင္၊  ဗီယက္နမ္၊ ႐ုရွား၊ မေလးရွား၊ မက္ဒါဂါးစကား၊ ကင္မရြမ္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ မုိဇမ္ဘစ္ႏွင့္ အီးယူႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အမ်ားဆုံးတင္ပုိ႔ေသာ  ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ တင္ပုိ႔ေသာ တန္ခ်ိန္မ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏုိ င္ငံသုိ႔ တန္ခ်ိန္၁၃၀၀၀ေက်ာ္၊ ဖိလစ္ ပုိင္ႏုိင္ငံသုိ႔ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀၊  ဆြစ္ဇာလန္သုိ႔ တန္ခ်ိန္ ၁၀၄၀၊ ကင္မရြမ္သုိ႔ တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀၊ မုိဇမ္ဘစ္သုိ႔ တန္ခ်ိန္ ၂၅၀၀ ေက်ာ္၊အီးယူသုိ႔တန္ခ်ိန္ ၆၆၀၀ ေက်ာ္ တင္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။   ယခုလတြင္ ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ  အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၅ သန္းေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၀၉၈၀၀ ေက်ာ္  တင္ပုိ႔ၿပီး ယခင္လတင္ပုိ႔မႈႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တန္ခ်ိန္  ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

     ယခုတစ္ပတ္ ေရေၾကာင္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုံးသန္းေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ  ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၁၃၅၇၀ ေက်ာ္ တင္ ပုိ႔ခဲ့သည္။ ယခုတစ္ပတ္ဆန္ကြဲတင္ပုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာအင္ဒုိ နီးရွား၊ ထုိင္း၊   အီးယူ၊ မက္ဒါဂါးစကား၊ ဂ်ီဘူတီ၊ ကင္မရြမ္၊ အီသီ႐ုိးပီးယား၊ မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ားအနက္အမ်ားဆုံးတင္ပုိ႔မႈမ်ားမွာအီးယူႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တန္ခ်ိန္ ၆၃၀၀ ေက်ာ္၊ အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံသုိ႔တန္ခ်ိန္ ၄၀၀၀၊ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး အီသီ႐ုိးပီးယားသုိ႔ တန္ခ်ိန္ ၇၇၀ ေက်ာ္ တင္ပုိ႔ခဲ့သည္။ ယခုလ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ သန္းနီးပါးတန္ဖုိးရွိ ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ၅၄၀၀၀ ေက်ာ္တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး ယခင္လတင္ပုိ႔မႈႏွင့္ ႏႈိင္း ယွဥ္ပါက တန္ခ်ိန္ ၁၀၀ ေက်ာ္  ပုိမုိတင္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္္။ ၾသဂုတ္လ အတြင္းဆန္ႏွင့္ဆန္ကဲြတင္ပုိ႔မႈစုစုေပါင္း မွာ  ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၁၆၆၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ဆန္ကဲြတန္ခ်ိန္ ၅၅၀၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး ယခင္္လ တင္ပုိ႔မႈထက္ ဆန္ေရာဆန္ကြဲပါ ေလ်ာ့ က်ခဲ့ေ ၾကာင္းသိရသည္။

 

ယဥ္ယဥ္ေအး

Border Trade News

Pages