ၾကိဳတင္သေဘၤာတင္ျခင္း

Wed, 04/24/2013 - 10:38 -- admin

            သြင္းကုန္လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရမီ ႀကိဳတင္သေဘၤာတင္ျခင္းကို လံုး၀ခြင့္မျပဳပါ။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းေရာက္ရွိၿပီးမွ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။