ၾကက္သြန္နီအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ (သို႔မဟုတ္)ေခတ္မီ ၾကက္သြန္နီသိုေလွာင္႐ံု

Mon, 04/08/2019 - 08:38 -- admin_ygn

စြယ္စံုၾကက္သြန္နီ
            ၾကက္သြန္နီသည္ က်န္းမာေရးအတြက္္ အေထာက္အကူျပဳ သည္ဟု ယခုအခါ လူအမ်ား လက္ခံ ယံုၾကည္လာၾကပါသည္္။ ကင္ဆာမျဖစ္ေစရန္ ၾကက္သြန္နီအစိမ္းလိုက္ တစ္ေန႔ သံုးဥခန္႔ စားလွ်င္ ေကာင္းသည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ၾကက္သြန္နီဥကိုေထာင္း၍ အရည္ညစ္ၿပီး ေခါင္းမေလွ်ာ္မီ လိမ္းေပးလွ်င္ ဆံပင္မကြၽတ္ဟုလည္း ေကာင္း ေျပာဆိုၾကပါသည္္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ၾကက္ သြန္နီကို ဟင္းလ်ာအျဖစ္သာမက သဘာ၀ အားတိုးေဆးအျဖစ္ လည္း သံုးစြဲၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၾကက္သြန္နီသည္ ေဆးအျဖစ္ သံုးစြဲႏိုင္သည္ဟုပင္ ေျပာႏိုင္ပါသည္။  ျမန္မာ့ ဟင္းလ်ာမ်ားတြင္လည္း ၾကက္သြန္နီကို ဟင္းအႏွစ္အျဖစ္ သံုးစြဲၾကသျဖင့္ ၾကက္သြန္နီႏွင့္ ေပါင္းလွ်င္ ေထာင္းခံရမည္ဟု ပင္ ဆို႐ိုးစကား တစ္ခု ေပၚေပါက္လာ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္လည္း ၾကက္သြန္နီဥႀကီး မ်ားကို အစိမ္းလိုက္ အကြင္းလီွးၿပီး ဆလပ္အျဖစ္ သံုးတတ္ၾကၿပီး၊ စည္သြပ္ဗူးမ်ားတြင္ ၾကက္သြန္နီဥေသးမ်ားကို ထည့္သြင္းသံုးစြဲတတ္ ၾကပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ၾကက္သြန္နီကုိ စြယ္စံုဘက္စံုအသံုး၀င္သည့္ ၾကက္သြန္နီဟု ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ၾကက္သြန္နီကို ဟင္းသီးဟင္းရြက္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး စနစ္တက် စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္္လုပ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ၾကက္သြန္နီ
           ယခင္က ၾကက္သြန္္နီကို ျပည္ပတင္ပို႔ရန္ထက္ ျပည္တြင္း ဖူလံုရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္တစ္ခု အျဖစ္ ျပည္တြင္းတြင္လည္း ကုန္္ေစ်းႏႈန္း မတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈကို ခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။ ၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ ၾကက္သြန္နီအပါအ၀င္ ျပည္ပ တင္ပို႔ရန္ကန္႔သတ္ထားေသာ သီးႏွံ မ်ားကို ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားတြင္ ကုိယ္တိုင္စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္္ျပဳမည္ဟု ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအရ ၾကက္ သြန္နီကို ေျမလြတ္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား၊ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ၿပီး ျပည္ပတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါသည္္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္္ရရွိသျဖင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ အျပင္ နယ္စပ္မွပါ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ မွ ယခု ဘ႑ာႏွစ္အထိ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ အေျခအေနမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-

အထက္ပါဇယားကိုၾကည့္လွ်င္ ၾကက္သြန္နီတင္ပို႔မႈသည္ ႏွစ္စဥ္ တန္ခ်ိန္တစ္သိန္း မျပည့္မီသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ပိုလွ်ံမႈ မည္မွ် ပင္ျဖစ္ပါေစ ျပည္ပတင္ပို႔ၿပီး ပိုလွ်ံသမွ်သည္ ပိုစားျခင္းႏွင့္ ေလလြင့္ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ တင္ပို႔ရာတြင္လည္း အေအးခန္း ကြန္တိန္နာမ်ားကို မသံုးႏိုင္သျဖင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ တင္ပို႔ႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ျပည္ပတင္ပို႔မႈအားနည္းရျခင္း၏ အဓိက အခ်က္မွာ အျခားအျခားေသာ သီးႏွံမ်ားကဲ့သို႔ပင္  ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈစရိတ္ႀကီးျမင့္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းမ်ားေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူ မ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား အားလံုးပင္ အက်ဳိးအျမတ္ နည္းပါးရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားတြင္ အက်ဳိးအျမတ္ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေန ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ရရွိပါသည္။
အက်ဳိးအျမတ္နည္းပါးရျခင္း၏ အေျခခံအခ်က္မ်ား
အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ ေတာင္သူမ်ား ေငြေၾကး အရင္းအႏီွးနည္းပါးျခင္း၊ မ်ဳိး မေကာင္းျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္မွ စားသံုးခ်ိန္ အထိ နည္းပညာပိုင္းအားနည္းျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခ ေစ်းႀကီးျခင္း၊ ေခတ္မီသိုေလွာင္႐ံုမ်ား မသံုးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အေလအလြင့္မ်ားျပား ျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။  ၾကက္သြန္နီကို ေတာင္သူ သဘာ၀သိုေလွာင္ ရာတြင္ ေလလြင့္မႈသည္ မတ္လမွ ၾသဂုတ္လအထိ ေျခာက္လခန္႔ အတြင္း သိုေလွာင္မႈအေလ်ာ့သည္ ၂၀ မွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိပင္ ရွိတတ္သည္ဟု ေျပာဆိုၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၾကက္သြန္နီ၏ တန္ဖိုး ကြင္းဆက္တစ္္ခုလံုးတြင္ သိုေလွာင္႐ံုအတြင္း အေလအလြင့္သည္ ရာခုိင္ႏႈန္း အမ်ားဆံုးဟုပင္ ေျပာႏိုင္ မည္ထင္ပါသည္။ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္၊ သယ္ယူခ်ိန္ အေလ်ာ့မ်ားကိုပါ အဆင့္တိုင္းတြင္ တြက္ခ်က္မည္ ဆိုပါက အေလအလြင့္ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အလြန္ မ်ားျပားသည္ကို ေတြ႕ ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေတာင္သူမ်ားသည္ အေလအလြင့္ႏွင့္ အထြက္ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ စိုက္စရိတ္ပင္ ျပန္မရရွိၾကသည္မ်ားလည္း ရွိ သည္ကို မၾကာခဏဆုိသလို ၾကားသိေနရပါသည္္။ ၾကက္သြန္နီ အတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈသည္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈႏွင့္ သိုေလွာင္မႈ ဟု ေျပာလွ်င္ မွားမည္မထင္ပါ။ အဆိုပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို မည္သုိ႔ ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာ္လႊားမည္ဆိုသည္ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

နယ္သာလန္ ၾကက္သြန္နီ
            သတင္းတစ္ခုတြင္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၏ ၾကက္သြန္နီတင္ပို႔မႈ သည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တြင္တန္ခ်ိိန္္ ၁ ဒသမ ၁သန္းအထိ ရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္္။ ၾကက္သြန္နီ တင္ပို႔မႈထဲတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံလည္း ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အျခားဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၊ အာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ားသို႔လည္း တင္ပို႔ေၾကာင္း၊ သတိထားေလာက္ေအာင္ ႀကီး ထြားလာေသာ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ႏိုင္ကာရာဂြါ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ယူေအအီး၊ ယူအက္စ္ေအႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ျဖစ္ေ ၾကာင္း ေဟာ္လန္ၾကက္သြန္နီ အသင္း၏ သတင္းအရ သိရပါသည္။  ၾကက္သြန္နီ၏ ကမၻာ့တင္သြင္း တင္ပို႔မႈကိုၾကည့္လွ်င္ နယ္သာလန္သည္ တင္ပို႔မႈႏွင့္ တင္သြင္းမႈ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ထိပ္ဆံုးမွ ပါ၀င္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ နယ္သာလန္ သည္ တင္သြင္းမႈကိုလည္း ျပဳလုပ္ၿပီး တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္ ျပဳျပင္ကာ ျပည္ပသို႔ျပန္လည္တင္ပို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္လည္း အမ်ားဆံုးတင္ သြင္းေသာ ႏိုင္ငံထဲတြင္ ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္လည္းတင္ပို႔မႈတြင္ တတိယေနရာတြင္ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ ႏိုင္ပါသည္။ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသည္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္ လုပ္မႈတြင္ မ်ဳိးမွစကာ စားသံုးသူ ပါးစပ္တြင္းေရာက္သည္အထိ ေအာင္ျမင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားရွိေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံ၏ နည္းစနစ္မ်ားကို အတုယူျခင္းျဖင့္ ၾကက္သြန္နီအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျမန္မာၾကက္သြန္နီ စိုက္ေတာင္ သူမ်ားေက်ာ္လႊားႏိုင္ မည္ ဟုေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

ၾကက္သြန္နီသိုေလွာင္႐ံု
         ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၾကက္သြန္နီသိုေလွာင္႐ံုဟူသည္မွာ အညာ ေဒသျဖစ္ေသာ မႏၱေလး၊ မေကြးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ သာ ေတြ႕ႏိုင္မည္ ထင္ပါသည္။ ၾကက္သြန္နီသိုေလွာင္႐ံုဟု လက္ရွိိ အေျခအေနတြင္ သီးသန္႔ထားရွိႏိုင္သည္ဟု မထင္ပါ။ မိ႐ိုးဖလာ ၾကက္သြန္နီ သိုေလွာင္႐ံုမ်ားမွာ ထရံမိုး၊ ထရံကာ၊ ၀ါးၾကမ္းခင္း၊ ေဒါက္ေစ့၊ ၀ါးကပ္မိုးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အဆိုပါ ၀ါးၾကမ္းခင္း ေပၚတြင္ ဖ်ာ ၾကမ္းခင္းကာ ခပ္ပါးပါးခင္း၍ သိုေလွာင္တတ္ၾကပါ သည္။ အနည္းငယ္ထူထူေလွာင္မိလွ်င္ ေလေခါင္းတိုင္မ်ားျပဳလုပ္ ကာ ၾကက္သြန္နီအပံုအတြင္း ထိုးစိုက္ထားတတ္ပါသည္။ ေက်းရြာ မ်ားတြင္မူ လက္ရွိအခ်ိန္္တြင္ ၾကက္သြန္နီကုိ မိမိတတ္ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာကိုလိုက္ကာ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သိုေလွာင္တတ္ၾက ပါသည္။ ျမင္းၿခံဖက္မွ ရြာတစ္ရြာတြင္ ၾကက္သြန္နီ အထြက္ေကာင္း ေသာ ႏွစ္တြင္ ၾကက္သြန္နီထားသည့္ က်ီႏွင့္မဆန္႔သျဖင့္ အိမ္ခန္း တြင္းထည့္ထားကာ အိမ္ရွင္ေတာင္သူမွ အိမ္ျပင္ထြက္အိပ္ေနသည္ ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၾကက္သြန္နီကို စနစ္တက်သိုေလွာင္သည္မွာ အလြန္ ရွားပါးၿပီး ေခတ္မီနည္းစနစ္ျဖင့္ သိုေလွာင္သည္ကို မေတြ႕ဖူး သေလာက္ျဖစ္ပါသည္။

ျမင္းၿခံမွ ေခတ္မီ ၾကက္သြန္နီသိုေလွာင္႐ံု
         ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၾကက္သြန္နီ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေသာ ေဒသမွာ မႏၱေလး၊ မေကြးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး သံုးခုသာျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္သည္ အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳး ေသာေနရာျဖစ္ ပါသည္။ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆင္တဲ၀ေခ်ာင္းမွာ ေဆာင္းၾကက္သြန္နီ အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ဳိးေသာ ေနရာျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕တြင္ တလုပ္ရြာ၊ အနိမ့္ရြာတို႔မွာ ၾကက္္သြန္နီ စိုက္ပ်ဳိးေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေနရာတြင္ မ်ဳိးေစ့မ်ဳိးစံုစုိက္ပ်ဳိးထုတ္ လုပ္ေရာင္းခ်သကဲ့သို႔ သီးႏွံမ်ဳိးစံုကို လက္ခံ၀ယ္ယူေပးေသာ ကိုးသံုးလံုး မဟာသမာဓိကုမၸဏီသည္ ေျပာင္းဖူးေစ့ႏွင့္ ေျမပဲ ဆင္း ၁၁ မ်ဳိးမ်ား ကို  ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနကာ  ၾကက္သြန္နီကိုလည္း  ေဒသခံ တလုပ္မ်ဳိး မ်ဳိးေစ့ေရာင္းခ်ေနသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံျခားမ်ိဳးမ်ားကို ထုတ္ လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ကို ျပင္ဆင္ေနသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ အဆိုပါ အနိမ့္ေက်းရြာရွိ ကိုးသံုးလံုး မဟာ သမာဓိကုမၸဏီ ပိုင္ေျမတြင္ ၾကက္သြန္နီ ေခတ္မီသိုေလွာင္႐ံုငယ္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္္။ ၾကက္သြန္္နီ တန္ ၃၀ ခန္႔သာသိုေလွာင္ႏိုင္ ေသာ နမူနာ သုိေလွာင္႐ံုျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါသိုေလွာင္႐ံုသည္ အေအးခန္း သိုေလွာင္႐ံုမဟုတ္ဘဲ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းေစရန္ အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းညိႇေပးႏုိင္သည့္ စနစ္သံုး သိုေလွာင္႐ံုျဖစ္ပါသည္။ သိုေလွာင္႐ံု ကို နယ္သာလန္ႏုိင္ငံမွ ဥာငလနညအ ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ၾကက္သြန္နီအျပင္ အာလူးကိုလည္း သိုေလွာင္ႏိုင္ၿပီး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားလည္း သိုေလွာင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဟဲဟိုးတြင္လည္း သိုေလွာင္႐ံုႏွစ္လံုး ေဆာက္လုပ္ သံုးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၾကက္သြန္နီအတြက္မူ ယခုသို ေလွာင္႐ံုသည္ ပထမဆံုးေခတ္မီ သိုေလွာင္႐ံု ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ ၾကက္သြန္နီ အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေသာ အပူခ်ိန္တြင္ သိုေလွာင္႐ံု အတြင္း အပူခ်ိန္ကို ထိန္းညိႇေပးထားျခင္းျဖင့္ ၾကက္သြန္နီမွ အၿမိတ္ မထြက္ ရန္၊ အေလ်ာ့တြက္နည္းပါးရန္တာ၀န္ ခံႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါ သည္။ ထို႔အျပင္ သိုေလွာင္မည့္ ၾကက္သြန္္နီကို ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ အၿမိတ္ ေလးလက္မခန္္႔ ခ်န္လွပ္ထားမည္ဆိုပါက ပိုး၀င္ေရာက္မႈ ကိုလည္း ထိန္းႏိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္သိုေလွာင္ႏိုင္မည္ဟု သိရပါ သည္။ အေလ်ာ့တြက္မွာ သိုေလွာင္သည့္ အရည္အေသြးေကာင္းလွ်င္ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ တစ္ႏွစ္ခန္႔အထိ ေကာင္းစြာ သိုေလွာင္ႏိုင္မည္ဟုလည္း သိရပါသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ သို ေလွာင္မည့္ ၾကက္သြန္နီတြင္ အရိမပါရန္၊ အရည္ အေသြးေကာင္းရန္ အဓိကက်သည္ဟု ဆိုပါသည္။ အဆိုပါ ေခတ္မီ သိုေလွာင္႐ံု၏ အမိုးအကာအခင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းထုတ္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ကို သက္သက္ သာသာျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား ရရွိႏုိင္ပါသည္။ အေအးခန္းသိုေလွာင္႐ံုမ်ဳိးကဲ့သို႔လည္း ကုန္က်စရိတ္ အလြန္ မမ်ား ျပားႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အဆိုပါ ေခတ္မီ ၾကက္သြန္္နီ သိုေလွာင္ ႐ံုမ်ဳိးကိုသာ ကုန္သည္အဆင့္တြင္ တည္ေဆာက္သိုေလွာင္သံုးစြဲမည္ ဆိုပါက ေလလြင့္ဆံုး႐ႈံးမႈလည္း မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္း မည္ျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးကိုလည္း မူလအတိုင္းနီးပါး ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သျဖင့္ စားသံုးသူအတြက္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ အရသာကို ရရွိမည္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူကုန္သည္ စားသံုးသူ သံုးမ်ဳိးလံုး အက်ဳိးရရွိႏိုင္ သည့္ win-win-win အေျခအေနကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ေလလြင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈသည္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္သျဖင့္ ပ်က္စီးမႈၿပီးလွ်င္ အဆိုးဆံုးျဖစ္ေနသျဖင့္ အေလအလြင့္ကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ပင္ ၾကက္သြန္နီ ျပည္တြင္းေစ်းႀကီးျမင့္မႈကို ထိန္းႏိုင္ မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ကို ခံစား ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ သိုေလွာင္႐ံုတည္ေဆာက္ စရိတ္ ႀကီးျမင့္သည္ကို ေခ်းေငြမ်ား၊ စုေပါင္းသိုေလွာင္႐ံုစနစ္မ်ား၊ အရစ္က်ဆပ္ရသည့္ တည္ေဆာက္မႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ဆိုပါက ေတာင္သူကုန္သည္ ႏွစ္ဖက္စလံုးအက်ဳိးမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေဆးဖက္၀င္ေသာ ၾကက္သြန္္နီအတြက္ ေလလြင့္ဆံုး႐ႈံး ျခင္းကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး ၾကက္သြန္အလွမပ်က္ေစမည့္ " ၾကက္သြန္နီ အတြက္ ေဆးတစ္ခြက္" ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ရပါ သည္ ခင္ဗ်ား။

 

မ်ိဳးသူ (ကုန္သြယ္ျမင့္)

Local Trade News

Pages