(၃-၅-၂၀၁၉ ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန

Mon, 05/13/2019 - 03:19 -- dccaadmin

  

(၃-၅-၂၀၁၉  ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန
တန္ဖိုး-က်ပ္ကိန္းျပည့္
စဥ္ စခန္းအမည္

လုပ္ငန္း

စတင္

ေဆာင္ရြက္

ထုတ္ေပး ITC

ကတ္

အေရ

အတြက္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ

(က်ပ္)

ပို႕ကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

သြင္းကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂၉၀၀၃၁၂၀၅၂ ၁၅၉၇၈၀၈၀၁ ၃၀၆၀၀၉၂၈၅၃

မူဆယ္

၁-၁၂-၂၀၁၂     ၂၀၂၇၃၇၅၄ ၂၀၂၇၃၇၅၄

ျမ၀တီ

၁-၁၂-၂၀၁၂

၄၃

  ၂၁၆၆၄၈၃၆၁၄၅ ၂၁၆၆၄၈၃၆၁၄၅

တာခ်ီလိတ္

၁-၂-၂၀၁၃ ၂၃၉၃၆၀၀၅ ၄၃၈၁၆၂၀၅ ၆၇၇၅၂၂၁၀

လြယ္ဂ်ယ္

၁-၃-၂၀၁၃   ၆၂၃၀၅၅၈ ၆၂၃၀၅၅၈

စစ္ေတြ

၁-၄-၂၀၁၃        

ေမာင္ေတာ

၁-၄-၂၀၁၃        

ခ်င္းေရႊေဟာ္

၂၂-၄-၂၀၁၃        

ကန္ပိုက္တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆၂၆၁၂၆၇ ၁၂၉၈၂၉၃၃၈၄ ၁၃၀၄၅၅၄၆၅၁
၁၀

ျမိတ္

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၄      
၁၁

ေကာ့ေသာင္း

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၃   ၃၀၅၆၉၈၂၈၈၈ ၃၀၅၆၉၈၂၈၈၈
၁၂

ရိဒ္

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၅၀၀၀၀၀၀ ၂၇၅၅၂၀၀၀၀ ၂၉၀၅၂၀၀၀၀
၁၃

ထန္တလန္

၂၂-၄-၂၀၁၃        
၁၄

ေမာေတာင္

၁-၇-၂၀၁၃ ၂၁၅၁၆၈၁၈၃၈ ၇၂၁၀၁၈၅၂၅၃ ၉၃၆၁၈၆၇၀၉၁
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃      
၁၆

မႏၱေလး

၁-၄-၂၀၁၄      
၁၇

က်ိုင္းတံု

၅-၅-၂၀၁၄ ၁၃ ၄၄၀၁၈၀၂၁၉ ၃၆၀၂၁၀၃၀ ၄၇၆၂၀၁၂၄၉
၁၈

ျမစ္ၾကီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄        
၁၉

က်ိဴင္းလပ္

၁၂-၃-၂၀၁၅        
၂၀

မယ္စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅        
 

စုစုေပါင္း

၁၂၁ ၅၅၃၇၃၇၁၃၈၁ ၃၃၇၇၁၉၄၀၀၁၈ ၃၉၃၀၉၃၁၁၃၉၉