(၃၁-၈-၂၀၁၉ ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

Tue, 09/17/2019 - 03:03 -- dccaadmin

  

(၃၁-၈-၂၀၁၉  ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့်
စဉ် စခန်းအမည်

လုပ်ငန်း

စတင်

ဆောင်ရွက်

ထုတ်ပေး ITC

ကတ်

အရေ

အတွက်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု 

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ

(ကျပ်)

ပို့ကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)

သွင်းကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၃၅၆၂၅၉၃၆၃၀ ၁၆၇၇၃၁၉၂၉ ၃၇၃၀၃၂၅၅၅၉

မူဆယ်

၁-၁၂-၂၀၁၂   ၃၀၆၇၉၇၅၃ ၃၀၆၇၉၇၅၃

မြဝတီ

၁-၁၂-၂၀၁၂ ၄၆   ၂၉၆၅၁၃၇၃၂၄၃ ၂၉၆၅၁၃၇၃၂၄၃

တာချီလိတ်

၁-၂-၂၀၁၃ ၅၁၀၂၆၅၀၄ ၄၆၆၁၉၂၂၆ ၉၇၆၄၅၇၃၀

လွယ်ဂျယ်

၁-၃-၂၀၁၃   ၆၉၉၁၃၆၆ ၆၉၉၁၃၆၆

စစ်တွေ

၁-၄-၂၀၁၃        

မောင်တော

၁-၄-၂၀၁၃        

ချင်းရွှေဟော်

၂၂-၄-၂၀၁၃        

ကန်ပိုက်တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃၇၈၄၇၃၃၀ ၁၈၄၇၇၃၉၄၂၈ ၁၈၈၅၅၈၆၇၅၈
၁၀

မြိတ်

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၉      
၁၁

ကော့သောင်း

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၇   ၅၂၈၉၀၀၇၉၈၁ ၅၂၈၉၀၀၇၉၈၁
၁၂

ရိဒ်

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁၄၀၆၀၃၇၅၀ ၃၆၁၅၄၂၆၄၈ ၁၅၀၂၁၄၆၃၉၈
၁၃

ထန်တလန်

၂၂-၄-၂၀၁၃      
၁၄

မောတောင်

၁-၇-၂၀၁၃ ၁၀ ၃၀၃၅၇၀၅၃၇၅ ၈၅၈၀၂၅၅၂၂၈ ၁၁၆၁၅၉၆၀၆၀၃
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃ ၁၆   ၄၄၃၄၄၀၄၃၇ ၄၄၃၄၄၀၄၃၇
၁၆

မန္တလေး

၁-၄-၂၀၁၄      
၁၇

ကျိုင်းတုံ

၅-၅-၂၀၁၄ ၂၁ ၈၈၄၈၃၇၇၈၃ ၃၆၀၂၁၀၃၀ ၉၂၀၈၅၈၈၁၃
၁၈

မြစ်ကြီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄        
၁၉

ကျိူင်းလပ်

၁၂-၃-၂၀၁၅        
၂၀

မယ်စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅      
 

စုစုပေါင်း

၁၅၇ ၈၇၁၂၆၁၄၃၇၂ ၄၆၄၆၁၄၀၂၂၆၉ ၅၅၁၇၄၀၁၆၆၄၁