(၃၁-၇-၂၀၁၉ ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

Tue, 08/13/2019 - 07:00 -- dccaadmin

  

(၃၁-၇-၂၀၁၉  ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့်
စဉ် စခန်းအမည်

လုပ်ငန်း

စတင်

ဆောင်ရွက်

ထုတ်ပေး ITC

ကတ်

အရေ

အတွက်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု 

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ

(ကျပ်)

ပို့ကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)

သွင်းကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၃၄၉၆၁၆၁၆၃၅ ၁၆၆၂၆၃၇၂၈ ၃၆၆၂၄၂၅၃၆၃

မူဆယ်

၁-၁၂-၂၀၁၂   ၂၉၆၈၂၂၃၆ ၂၉၆၈၂၂၃၆

မြဝတီ

၁-၁၂-၂၀၁၂ ၄၅   ၂၈၀၇၈၈၅၃၄၉၇ ၂၈၀၇၈၈၅၃၄၉၇

တာချီလိတ်

၁-၂-၂၀၁၃ ၂၃၉၃၆၀၀၆ ၄၆၆၁၉၂၂၆ ၇၀၅၅၅၂၃၂

လွယ်ဂျယ်

၁-၃-၂၀၁၃   ၆၉၉၁၃၆၆ ၆၉၉၁၃၆၆

စစ်တွေ

၁-၄-၂၀၁၃        

မောင်တော

၁-၄-၂၀၁၃        

ချင်းရွှေဟော်

၂၂-၄-၂၀၁၃        

ကန်ပိုက်တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃၇၈၄၇၃၃၀ ၁၇၁၆၀၁၉၉၀၁ ၁၇၅၃၈၆၇၂၃၁
၁၀

မြိတ်

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၆      
၁၁

ကော့သောင်း

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၅   ၄၉၀၅၃၃၁၄၉၈ ၄၉၀၅၃၃၁၄၉၈
၁၂

ရိဒ်

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၀၅၀၆၀၅၀၀၀ ၃၄၄၄၉၀၆၄၈ ၁၃၉၅၀၉၅၆၄၈
၁၃

ထန်တလန်

၂၂-၄-၂၀၁၃      
၁၄

မောတောင်

၁-၇-၂၀၁၃ ၂၈၆၀၁၉၅၆၇၉ ၈၃၆၄၆၇၄၅၃၇ ၁၁၂၂၄၈၇၀၂၁၆
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃ ၁၂   ၂၇၅၂၀၀၂၈၉ ၂၇၅၂၀၀၂၈၉
၁၆

မန္တလေး

၁-၄-၂၀၁၄      
၁၇

ကျိုင်းတုံ

၅-၅-၂၀၁၄ ၁၆ ၆၅၇၈၉၄၇၈၃ ၃၆၀၂၁၀၃၀ ၆၉၃၉၁၅၈၁၃
၁၈

မြစ်ကြီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄        
၁၉

ကျိူင်းလပ်

၁၂-၃-၂၀၁၅        
၂၀

မယ်စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅        
 

စုစုပေါင်း

၁၄၀ ၈၁၂၆၆၄၀၄၃၃ ၄၃၉၇၀၁၄၇၉၅၆ ၅၂၀၉၆၇၈၈၃၈၉