(၃၁-၇-၂၀၁၉ ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန

Tue, 08/13/2019 - 07:00 -- dccaadmin

  

(၃၁-၇-၂၀၁၉  ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန
တန္ဖိုး-က်ပ္ကိန္းျပည့္
စဥ္ စခန္းအမည္

လုပ္ငန္း

စတင္

ေဆာင္ရြက္

ထုတ္ေပး ITC

ကတ္

အေရ

အတြက္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ

(က်ပ္)

ပို႕ကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

သြင္းကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၃၄၉၆၁၆၁၆၃၅ ၁၆၆၂၆၃၇၂၈ ၃၆၆၂၄၂၅၃၆၃

မူဆယ္

၁-၁၂-၂၀၁၂   ၂၉၆၈၂၂၃၆ ၂၉၆၈၂၂၃၆

ျမ၀တီ

၁-၁၂-၂၀၁၂ ၄၅   ၂၈၀၇၈၈၅၃၄၉၇ ၂၈၀၇၈၈၅၃၄၉၇

တာခ်ီလိတ္

၁-၂-၂၀၁၃ ၂၃၉၃၆၀၀၆ ၄၆၆၁၉၂၂၆ ၇၀၅၅၅၂၃၂

လြယ္ဂ်ယ္

၁-၃-၂၀၁၃   ၆၉၉၁၃၆၆ ၆၉၉၁၃၆၆

စစ္ေတြ

၁-၄-၂၀၁၃        

ေမာင္ေတာ

၁-၄-၂၀၁၃        

ခ်င္းေရႊေဟာ္

၂၂-၄-၂၀၁၃        

ကန္ပိုက္တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃၇၈၄၇၃၃၀ ၁၇၁၆၀၁၉၉၀၁ ၁၇၅၃၈၆၇၂၃၁
၁၀

ျမိတ္

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၆      
၁၁

ေကာ့ေသာင္း

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၅   ၄၉၀၅၃၃၁၄၉၈ ၄၉၀၅၃၃၁၄၉၈
၁၂

ရိဒ္

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၀၅၀၆၀၅၀၀၀ ၃၄၄၄၉၀၆၄၈ ၁၃၉၅၀၉၅၆၄၈
၁၃

ထန္တလန္

၂၂-၄-၂၀၁၃      
၁၄

ေမာေတာင္

၁-၇-၂၀၁၃ ၂၈၆၀၁၉၅၆၇၉ ၈၃၆၄၆၇၄၅၃၇ ၁၁၂၂၄၈၇၀၂၁၆
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃ ၁၂   ၂၇၅၂၀၀၂၈၉ ၂၇၅၂၀၀၂၈၉
၁၆

မႏၱေလး

၁-၄-၂၀၁၄      
၁၇

က်ိုင္းတံု

၅-၅-၂၀၁၄ ၁၆ ၆၅၇၈၉၄၇၈၃ ၃၆၀၂၁၀၃၀ ၆၉၃၉၁၅၈၁၃
၁၈

ျမစ္ၾကီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄        
၁၉

က်ိဴင္းလပ္

၁၂-၃-၂၀၁၅        
၂၀

မယ္စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅        
 

စုစုေပါင္း

၁၄၀ ၈၁၂၆၆၄၀၄၃၃ ၄၃၉၇၀၁၄၇၉၅၆ ၅၂၀၉၆၇၈၈၃၈၉