(၃၁-၁၂-၂၀၁၉ ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

Wed, 01/15/2020 - 05:48 -- dccaadmin

  ↵

(၃၁-၁၂-၂၀၁၉  ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့်
စဉ် စခန်းအမည်

လုပ်ငန်း

စတင်

ဆောင်ရွက်

ထုတ်ပေး ITC

ကတ်

အရေ

အတွက်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု 

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ

(ကျပ်)

ပို့ကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)

သွင်းကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၀၃၂၈၀၆၄၉ ၁၀၆၇၆၀၅၈ ၁၁၃၉၅၆၇၀၇

မူဆယ်

၁-၁၂-၂၀၁၂     ၆၁၁၃၈၆၄ ၆၁၁၃၈၆၄

မြဝတီ

၁-၁၂-၂၀၁၂   ၈၅၂၇၄၂၆၂၄၅ ၈၅၂၇၄၂၆၂၄၅

တာချီလိတ်

၁-၂-၂၀၁၃   ၈၂၇၉၉၉၈၅ ၁၇၂၀၅၀၆ ၈၄၅၂၀၄၉၁

လွယ်ဂျယ်

၁-၃-၂၀၁၃   ၁၅၁၉၆၃၃၂ ၁၅၁၉၆၃၃၂

စစ်တွေ

၁-၄-၂၀၁၃        

မောင်တော

၁-၄-၂၀၁၃        

ချင်းရွှေဟော်

၂၂-၄-၂၀၁၃        

ကန်ပိုက်တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၃၁၆၀၂၄၁၉၆ ၃၁၆၀၂၄၁၉၆
၁၀

မြိတ်

၂၂-၄-၂၀၁၃      
၁၁

ကော့သောင်း

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၆၁၂၉၂၉၅၈၇ ၆၁၂၉၂၉၅၈၇
၁၂

ရိဒ်

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၂၄၄၀၆၅၇၀၀ ၁၀၀၆၃၂၀၀၀ ၃၄၄၆၉၇၇၀၀
၁၃

ထန်တလန်

၂၂-၄-၂၀၁၃        
၁၄

မောတောင်

၁-၇-၂၀၁၃   ၈၅၂၅၈၂၅၀၂ ၁၆၈၉၄၆၅၂၇၈ ၂၅၄၂၀၄၇၇၈၀
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃   ၁၄၃၆၃၉၉၃၉၁ ၁၄၃၆၃၉၉၃၉၁
၁၆

မန္တလေး

၁-၄-၂၀၁၄        
၁၇

ကျိုင်းတုံ

၅-၅-၂၀၁၄ ၁၁၉၅၈၇၅၇၀ ၈၁၄၄၀၀၀ ၁၂၇၇၃၁၅၇၀
၁၈

မြစ်ကြီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄      
၁၉

ကျိူင်းလပ်

၁၂-၃-၂၀၁၅        
၂၀

မယ်စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅        
 

စုစုပေါင်း

၂၃ ၁၄၀၂၃၁၆၄၀၆ ၁၂၇၂၄၇၂၇၄၅၇ ၁၄၁၂၇၀၄၃၈၆၃