(၃၀-၉-၂၀၁၉ ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန

Tue, 10/08/2019 - 08:19 -- dccaadmin

  ↵

(၃၀-၉-၂၀၁၉  ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့်
စဉ် စခန်းအမည်

လုပ်ငန်း

စတင်

ဆောင်ရွက်

ထုတ်ပေး ITC

ကတ်

အရေ

အတွက်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု 

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ

(ကျပ်)

ပို့ကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)

သွင်းကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၀ ၃၆၄၃၃၁၅၈၇၈ ၁၇၆၅၆၈၅၃၆ ၃၈၁၉၈၈၄၄၁၄

မူဆယ်

၁-၁၂-၂၀၁၂   ၃၃၆၁၉၉၇၂ ၃၃၆၁၉၉၇၂

မြဝတီ

၁-၁၂-၂၀၁၂ ၄၇   ၃၂၀၂၃၉၂၂၆၂၉ ၃၂၀၂၃၉၂၂၆၂၉

တာချီလိတ်

၁-၂-၂၀၁၃ ၅၁၀၂၆၅၀၄ ၄၆၇၉၄၂၂၆ ၉၇၈၂၀၇၃၀

လွယ်ဂျယ်

၁-၃-၂၀၁၃   ၁၁၅၁၇၆၀၂ ၁၁၅၁၇၆၀၂

စစ်တွေ

၁-၄-၂၀၁၃        

မောင်တော

၁-၄-၂၀၁၃        

ချင်းရွှေဟော်

၂၂-၄-၂၀၁၃        

ကန်ပိုက်တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃၇၈၄၇၃၃၀ ၁၉၄၀၆၂၂၄၉၃ ၁၉၇၈၄၆၉၈၂၃
၁၀

မြိတ်

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၀      
၁၁

ကော့သောင်း

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၇   ၅၃၇၇၂၇၃၆၇၇ ၅၃၇၇၂၇၃၆၇၇
၁၂

ရိဒ်

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၂၇၉၆၀၃၇၅၀ ၃၇၆၄၉၄၆၄၈ ၁၆၅၆၀၉၈၃၉၈
၁၃

ထန်တလန်

၂၂-၄-၂၀၁၃      
၁၄

မောတောင်

၁-၇-၂၀၁၃ ၁၁ ၃၃၃၄၄၉၇၆၈၁ ၉၀၀၅၄၅၀၁၀၇ ၁၂၃၃၉၉၄၇၇၈၈
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃ ၁၇   ၆၂၈၂၀၃၀၈၁ ၆၂၈၂၀၃၀၈၁
၁၆

မန္တလေး

၁-၄-၂၀၁၄      
၁၇

ကျိုင်းတုံ

၅-၅-၂၀၁၄ ၂၁ ၁၀၃၈၀၇၃၇၂၃ ၃၆၀၂၁၀၃၀ ၁၀၇၄၀၉၄၇၅၃
၁၈

မြစ်ကြီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄        
၁၉

ကျိူင်းလပ်

၁၂-၃-၂၀၁၅        
၂၀

မယ်စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅      
 

စုစုပေါင်း

၁၆၃ ၉၃၈၄၃၆၄၈၆၆ ၄၉၆၅၆၄၈၈၀၀၁ ၅၉၀၄၀၈၅၂၈၆၇