(၃၀-၉-၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

Wed, 10/10/2018 - 03:39 -- dccaadmin

  

( ၃၀-၉-၂၀၁၈  ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့်
စဉ် စခန်းအမည်

လုပ်ငန်း

စတင်

ဆောင်ရွက်

ထုတ်ပေး ITC

ကတ်

အရေ

အတွက်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု 

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ

(ကျပ်)

ပို့ကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)

သွင်းကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၃၃၁၂၈၈၃၄၅၇ ၁၆၃၇၅၄၀၅၇ ၃၄၇၆၆၃၇၅၁၄

မူဆယ်

၁-၁၂-၂၀၁၂   ၂၉၁၈၂၉၉၀ ၂၉၁၈၂၉၉၀

မြဝတီ

၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၆ ၇၂၃၆၇၇ ၁၂၅၄၀၆၁၄၀၇၈ ၁၂၅၄၁၃၃၇၇၅၅

တာချီလိတ်

၁-၂-၂၀၁၃   ၂၂၉၀၄၀၀၀ ၃၇၈၈၄၆၂၇ ၆၀၇၈၈၆၂၇

လွယ်ဂျယ်

၁-၃-၂၀၁၃        

စစ်တွေ

၁-၄-၂၀၁၃        

မောင်တော

၁-၄-၂၀၁၃        

ချင်းရွှေဟော်

၂၂-၄-၂၀၁၃        

ကန်ပိုက်တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၀ ၂၆၁၀၃၀၀ ၃၈၃၅၁၀၉၆၉ ၃၈၆၁၂၁၂၆၉
၁၀

မြိတ်

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၈      
၁၁

ကော့သောင်း

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁   ၈၈၇၄၅၈၈၇၂ ၈၈၇၄၅၈၈၇၂
၁၂

ရိဒ်

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၈၄၉၄၁၀၀၀ ၁၂၁၈၀၄၁၁၈ ၃၀၆၇၄၅၁၁၈
၁၃

ထန်တလန်

၂၂-၄-၂၀၁၃        
၁၄

မောတောင်

၁-၇-၂၀၁၃ ၁၉ ၁၈၁၅၈၂၀၅၈၀ ၂၉၂၇၂၆၁၃၁၄ ၄၇၄၃၀၈၁၈၉၄
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃        
၁၆

မန္တလေး

၁-၄-၂၀၁၄        
၁၇

ကျိုင်းတုံ

၅-၅-၂၀၁၄ ၈၄၇၂၀၀၀၀ ၇၁၈၄၄၀၀ ၉၁၉၀၄၄၀၀
၁၈

မြစ်ကြီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄        
၁၉

ကျိူင်းလပ်

၁၂-၃-၂၀၁၅      
၂၀

မယ်စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅   ၅၇၀၀၀၀   ၅၇၀၀၀၀
 

စုစုပေါင်း

၉၂ ၅၄၂၅၁၇၃၀၁၄ ၁၇၀၉၈၆၅၅၄၂၅ ၂၂၅၂၃၈၂၈၄၃၉