(၃၀-၉-၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန

Wed, 10/10/2018 - 03:39 -- dccaadmin

  

( ၃၀-၉-၂၀၁၈  ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန
တန္ဖိုး-က်ပ္ကိန္းျပည့္
စဥ္ စခန္းအမည္

လုပ္ငန္း

စတင္

ေဆာင္ရြက္

ထုတ္ေပး ITC

ကတ္

အေရ

အတြက္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ

(က်ပ္)

ပို႕ကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

သြင္းကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၃၃၁၂၈၈၃၄၅၇ ၁၆၃၇၅၄၀၅၇ ၃၄၇၆၆၃၇၅၁၄

မူဆယ္

၁-၁၂-၂၀၁၂   ၂၉၁၈၂၉၉၀ ၂၉၁၈၂၉၉၀

ျမ၀တီ

၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၆ ၇၂၃၆၇၇ ၁၂၅၄၀၆၁၄၀၇၈ ၁၂၅၄၁၃၃၇၇၅၅

တာခ်ီလိတ္

၁-၂-၂၀၁၃   ၂၂၉၀၄၀၀၀ ၃၇၈၈၄၆၂၇ ၆၀၇၈၈၆၂၇

လြယ္ဂ်ယ္

၁-၃-၂၀၁၃        

စစ္ေတြ

၁-၄-၂၀၁၃        

ေမာင္ေတာ

၁-၄-၂၀၁၃        

ခ်င္းေရႊေဟာ္

၂၂-၄-၂၀၁၃        

ကန္ပိုက္တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၀ ၂၆၁၀၃၀၀ ၃၈၃၅၁၀၉၆၉ ၃၈၆၁၂၁၂၆၉
၁၀

ျမိတ္

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၈      
၁၁

ေကာ့ေသာင္း

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁   ၈၈၇၄၅၈၈၇၂ ၈၈၇၄၅၈၈၇၂
၁၂

ရိဒ္

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၈၄၉၄၁၀၀၀ ၁၂၁၈၀၄၁၁၈ ၃၀၆၇၄၅၁၁၈
၁၃

ထန္တလန္

၂၂-၄-၂၀၁၃        
၁၄

ေမာေတာင္

၁-၇-၂၀၁၃ ၁၉ ၁၈၁၅၈၂၀၅၈၀ ၂၉၂၇၂၆၁၃၁၄ ၄၇၄၃၀၈၁၈၉၄
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃        
၁၆

မႏၱေလး

၁-၄-၂၀၁၄        
၁၇

က်ိုင္းတံု

၅-၅-၂၀၁၄ ၈၄၇၂၀၀၀၀ ၇၁၈၄၄၀၀ ၉၁၉၀၄၄၀၀
၁၈

ျမစ္ၾကီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄        
၁၉

က်ိဴင္းလပ္

၁၂-၃-၂၀၁၅      
၂၀

မယ္စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅   ၅၇၀၀၀၀   ၅၇၀၀၀၀
 

စုစုေပါင္း

၉၂ ၅၄၂၅၁၇၃၀၁၄ ၁၇၀၉၈၆၅၅၄၂၅ ၂၂၅၂၃၈၂၈၄၃၉