(၂၈-၆-၂၀၁၉ ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန

Fri, 07/12/2019 - 06:23 -- dccaadmin

  

(၂၈-၆-၂၀၁၉  ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန
တန္ဖိုး-က်ပ္ကိန္းျပည့္
စဥ္ စခန္းအမည္

လုပ္ငန္း

စတင္

ေဆာင္ရြက္

ထုတ္ေပး ITC

ကတ္

အေရ

အတြက္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ

(က်ပ္)

ပို႕ကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

သြင္းကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၃၃၈၆၀၄၁၆၃၄ ၁၆၅၂၃၄၇၂၇ ၃၅၅၁၂၇၆၃၆၁

မူဆယ္

၁-၁၂-၂၀၁၂   ၂၆၅၂၇၂၁၃ ၂၆၅၂၇၂၁၃

ျမ၀တီ

၁-၁၂-၂၀၁၂ ၄၄   ၂၅၈၇၉၁၃၂၇၂၁ ၂၅၈၇၉၁၃၂၇၂၁

တာခ်ီလိတ္

၁-၂-၂၀၁၃ ၂၃၉၃၆၀၀၅ ၄၆၃၇၇၀၀၁ ၇၀၃၁၃၀၀၆

လြယ္ဂ်ယ္

၁-၃-၂၀၁၃   ၆၉၉၁၃၆၆ ၆၉၉၁၃၆၆

စစ္ေတြ

၁-၄-၂၀၁၃        

ေမာင္ေတာ

၁-၄-၂၀၁၃        

ခ်င္းေရႊေဟာ္

၂၂-၄-၂၀၁၃        

ကန္ပိုက္တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃၇၈၄၇၃၂၉ ၁၆၁၉၈၀၆၇၅၆ ၁၆၅၇၆၅၄၀၈၅
၁၀

ျမိတ္

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၆      
၁၁

ေကာ့ေသာင္း

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၃   ၄၂၉၇၇၃၂၈၂၁ ၄၂၉၇၇၃၂၈၂၁
၁၂

ရိဒ္

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉၉၆၇၈၅၀၀၀ ၃၀၇၀၂၆၆၄၈ ၁၃၀၃၈၁၁၆၄၈
၁၃

ထန္တလန္

၂၂-၄-၂၀၁၃      
၁၄

ေမာေတာင္

၁-၇-၂၀၁၃ ၂၆၆၉၈၀၉၅၆၇ ၈၀၂၁၇၃၁၇၈၀ ၁၀၆၉၁၅၄၁၃၄၇
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃      
၁၆

မႏၱေလး

၁-၄-၂၀၁၄      
၁၇

က်ိုင္းတံု

၅-၅-၂၀၁၄ ၁၅ ၅၉၉၆၇၉၃၅၉ ၃၆၀၂၁၀၃၀ ၆၃၅၇၀၀၃၈၉
၁၈

ျမစ္ၾကီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄        
၁၉

က်ိဴင္းလပ္

၁၂-၃-၂၀၁၅        
၂၀

မယ္စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅        
 

စုစုေပါင္း

၁၂၈ ၇၇၁၄၀၉၈၈၉၄ ၄၀၄၀၆၅၈၂၀၆၃ ၄၈၁၂၀၆၈၀၉၅၇