( ၂၇-၄-၂၀၁၈ ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန

Mon, 05/14/2018 - 07:03 -- dccaadmin

  

( ၂၇-၄-၂၀၁၈  ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန
တန္ဖိုး-က်ပ္ကိန္းျပည့္
စဥ္ စခန္းအမည္

လုပ္ငန္း

စတင္

ေဆာင္ရြက္

ထုတ္ေပး ITC

ကတ္

အေရ

အတြက္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ

(က်ပ္)

ပို႕ကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

သြင္းကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၃၂၇၄၅၃၀၄၅ ၇၄၃၉၉၉၉ ၃၃၄၈၉၃၀၄၄

မူဆယ္

၁-၁၂-၂၀၁၂     ၃၉၇၃၀၀၄ ၃၉၇၃၀၀၄

ျမ၀တီ

၁-၁၂-၂၀၁၂   ၂၁၂၅၇၃၅၆၄၀ ၂၁၂၅၇၃၅၆၄၀

တာခ်ီလိတ္

၁-၂-၂၀၁၃     ၁၁၇၉၇၀၈၀ ၁၁၇၉၇၀၈၀

လြယ္ဂ်ယ္

၁-၃-၂၀၁၃        

စစ္ေတြ

၁-၄-၂၀၁၃        

ေမာင္ေတာ

၁-၄-၂၀၁၃        

ခ်င္းေရႊေဟာ္

၂၂-၄-၂၀၁၃        

ကန္ပိုက္တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃     ၄၈၈၇၈၄၈၅ ၄၈၈၇၈၄၈၅
၁၀

ျမိတ္

၂၂-၄-၂၀၁၃      
၁၁

ေကာ့ေသာင္း

၂၂-၄-၂၀၁၃     ၇၉၇၀၉၇၂၄ ၇၉၇၀၉၇၂၄
၁၂

ရိဒ္

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၁၄၉၉၈၅၀၀ ၁၄၉၅၂၀၀၀ ၂၉၉၅၀၅၀၀
၁၃

ထန္တလန္

၂၂-၄-၂၀၁၃        
၁၄

ေမာေတာင္

၁-၇-၂၀၁၃   ၂၃၃၃၁၈၄၃၇ ၉၈၂၇၅၉၉၃ ၃၃၁၅၉၄၄၃၀
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃        
၁၆

မႏၱေလး

၁-၄-၂၀၁၄        
၁၇

က်ိုင္းတံု

၅-၅-၂၀၁၄        
၁၈

ျမစ္ၾကီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄        
၁၉

က်ိဴင္းလပ္

၁၂-၃-၂၀၁၅        
၂၀

မယ္စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅        
 

စုစုေပါင္း

၅၇၅၇၆၉၉၈၂ ၂၃၉၀၇၆၁၉၂၅ ၂၉၆၆၅၃၁၉၀၇