(၂၄-၈-၂၀၁၈ ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန

Fri, 09/07/2018 - 05:13 -- dccaadmin

  

( ၂၄-၈-၂၀၁၈  ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန
တန္ဖိုး-က်ပ္ကိန္းျပည့္
စဥ္ စခန္းအမည္

လုပ္ငန္း

စတင္

ေဆာင္ရြက္

ထုတ္ေပး ITC

ကတ္

အေရ

အတြက္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ

(က်ပ္)

ပို႕ကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

သြင္းကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂၃၄၀၅၀၂၁၃၁ ၁၁၆၃၉၃၇၃၆ ၂၄၅၆၈၉၅၈၆၇

မူဆယ္

၁-၁၂-၂၀၁၂   ၂၆၆၈၇၉၈၈ ၂၆၆၈၇၉၈၈

ျမ၀တီ

၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၃ ၇၂၃၆၇၇ ၉၉၆၂၃၂၃၂၆၉ ၉၉၆၃၀၄၆၉၄၆

တာခ်ီလိတ္

၁-၂-၂၀၁၃   ၂၂၉၀၄၀၀၀ ၂၈၇၀၁၆၉၁ ၅၁၆၀၅၆၉၁

လြယ္ဂ်ယ္

၁-၃-၂၀၁၃        

စစ္ေတြ

၁-၄-၂၀၁၃        

ေမာင္ေတာ

၁-၄-၂၀၁၃        

ခ်င္းေရႊေဟာ္

၂၂-၄-၂၀၁၃        

ကန္ပိုက္တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၆၁၀၃၀၀ ၃၈၂၈၀၃၁၅၄ ၃၈၅၄၁၃၄၅၄
၁၀

ျမိတ္

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁      
၁၁

ေကာ့ေသာင္း

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၄၀၉၃၆၁၃၅၄ ၄၀၉၃၆၁၃၅၄
၁၂

ရိဒ္

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၁၄၉၉၃၇၄၀၀ ၁၁၄၈၀၄၁၁၈ ၂၆၄၇၄၁၅၁၈
၁၃

ထန္တလန္

၂၂-၄-၂၀၁၃        
၁၄

ေမာေတာင္

၁-၇-၂၀၁၃ ၁၇ ၁၃၀၅၃၈၆၁၄၁ ၁၇၉၄၈၀၀၆၁၇ ၃၁၀၀၁၈၆၇၅၈
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃        
၁၆

မႏၱေလး

၁-၄-၂၀၁၄        
၁၇

က်ိုင္းတံု

၅-၅-၂၀၁၄   ၅၉၈၈၈၀၀၀   ၅၉၈၈၈၀၀၀
၁၈

ျမစ္ၾကီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄        
၁၉

က်ိဴင္းလပ္

၁၂-၃-၂၀၁၅      
၂၀

မယ္စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅   ၅၇၀၀၀၀   ၅၇၀၀၀၀
 

စုစုေပါင္း

၆၀ ၃၈၈၂၅၂၁၆၄၉ ၁၂၈၃၅၈၇၅၉၂၇ ၁၆၇၁၈၃၉၇၅၇၆