(၂၁-၆-၂၀၁၉ ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

Fri, 07/05/2019 - 05:54 -- dccaadmin

  

(၂၁-၆-၂၀၁၉  ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့်
စဉ် စခန်းအမည်

လုပ်ငန်း

စတင်

ဆောင်ရွက်

ထုတ်ပေး ITC

ကတ်

အရေ

အတွက်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု 

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ

(ကျပ်)

ပို့ကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)

သွင်းကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၃၃၆၁၄၆၅၆၃၁ ၁၆၅၂၃၄၇၂၇ ၃၅၂၆၇၀၀၃၅၈

မူဆယ်

၁-၁၂-၂၀၁၂   ၂၆၅၂၇၂၁၃ ၂၆၅၂၇၂၁၃

မြဝတီ

၁-၁၂-၂၀၁၂ ၄၄   ၂၅၃၈၁၆၈၁၆၄၉ ၂၅၃၈၁၆၈၁၆၄၉

တာချီလိတ်

၁-၂-၂၀၁၃ ၂၃၉၃၆၀၀၅ ၄၆၃၇၇၀၀၁ ၇၀၃၁၃၀၀၆

လွယ်ဂျယ်

၁-၃-၂၀၁၃   ၆၉၉၁၃၆၆ ၆၉၉၁၃၆၆

စစ်တွေ

၁-၄-၂၀၁၃        

မောင်တော

၁-၄-၂၀၁၃        

ချင်းရွှေဟော်

၂၂-၄-၂၀၁၃        

ကန်ပိုက်တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃၇၈၄၇၃၂၉ ၁၅၇၈၉၉၇၃၂၈ ၁၆၁၆၈၄၄၆၅၇
၁၀

မြိတ်

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၆      
၁၁

ကော့သောင်း

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၃   ၄၀၄၇၇၉၁၁၉၈ ၄၀၄၇၇၉၁၁၉၈
၁၂

ရိဒ်

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉၉၆၇၈၅၀၀၀ ၃၀၇၀၂၆၆၄၈ ၁၃၀၃၈၁၁၆၄၈
၁၃

ထန်တလန်

၂၂-၄-၂၀၁၃      
၁၄

မောတောင်

၁-၇-၂၀၁၃ ၂၆၁၆၀၃၁၅၀၈ ၈၀၂၁၂၇၃၁၈၈ ၁၀၆၃၇၃၀၄၆၉၆
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃      
၁၆

မန္တလေး

၁-၄-၂၀၁၄      
၁၇

ကျိုင်းတုံ

၅-၅-၂၀၁၄ ၁၅ ၅၉၉၆၇၉၃၅၉ ၃၆၀၂၁၀၃၀ ၆၃၅၇၀၀၃၈၉
၁၈

မြစ်ကြီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄        
၁၉

ကျိူင်းလပ်

၁၂-၃-၂၀၁၅        
၂၀

မယ်စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅        
 

စုစုပေါင်း

၁၂၈ ၇၆၃၅၇၄၄၈၃၂ ၃၉၆၁၇၉၂၁၃၄၈ ၄၇၂၅၃၆၆၆၁၈၀