(၂၁-၆-၂၀၁၉ ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန

Fri, 07/05/2019 - 05:54 -- dccaadmin

  

(၂၁-၆-၂၀၁၉  ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန
တန္ဖိုး-က်ပ္ကိန္းျပည့္
စဥ္ စခန္းအမည္

လုပ္ငန္း

စတင္

ေဆာင္ရြက္

ထုတ္ေပး ITC

ကတ္

အေရ

အတြက္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ

(က်ပ္)

ပို႕ကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

သြင္းကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၃၃၆၁၄၆၅၆၃၁ ၁၆၅၂၃၄၇၂၇ ၃၅၂၆၇၀၀၃၅၈

မူဆယ္

၁-၁၂-၂၀၁၂   ၂၆၅၂၇၂၁၃ ၂၆၅၂၇၂၁၃

ျမ၀တီ

၁-၁၂-၂၀၁၂ ၄၄   ၂၅၃၈၁၆၈၁၆၄၉ ၂၅၃၈၁၆၈၁၆၄၉

တာခ်ီလိတ္

၁-၂-၂၀၁၃ ၂၃၉၃၆၀၀၅ ၄၆၃၇၇၀၀၁ ၇၀၃၁၃၀၀၆

လြယ္ဂ်ယ္

၁-၃-၂၀၁၃   ၆၉၉၁၃၆၆ ၆၉၉၁၃၆၆

စစ္ေတြ

၁-၄-၂၀၁၃        

ေမာင္ေတာ

၁-၄-၂၀၁၃        

ခ်င္းေရႊေဟာ္

၂၂-၄-၂၀၁၃        

ကန္ပိုက္တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃၇၈၄၇၃၂၉ ၁၅၇၈၉၉၇၃၂၈ ၁၆၁၆၈၄၄၆၅၇
၁၀

ျမိတ္

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၆      
၁၁

ေကာ့ေသာင္း

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၃   ၄၀၄၇၇၉၁၁၉၈ ၄၀၄၇၇၉၁၁၉၈
၁၂

ရိဒ္

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉၉၆၇၈၅၀၀၀ ၃၀၇၀၂၆၆၄၈ ၁၃၀၃၈၁၁၆၄၈
၁၃

ထန္တလန္

၂၂-၄-၂၀၁၃      
၁၄

ေမာေတာင္

၁-၇-၂၀၁၃ ၂၆၁၆၀၃၁၅၀၈ ၈၀၂၁၂၇၃၁၈၈ ၁၀၆၃၇၃၀၄၆၉၆
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃      
၁၆

မႏၱေလး

၁-၄-၂၀၁၄      
၁၇

က်ိုင္းတံု

၅-၅-၂၀၁၄ ၁၅ ၅၉၉၆၇၉၃၅၉ ၃၆၀၂၁၀၃၀ ၆၃၅၇၀၀၃၈၉
၁၈

ျမစ္ၾကီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄        
၁၉

က်ိဴင္းလပ္

၁၂-၃-၂၀၁၅        
၂၀

မယ္စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅        
 

စုစုေပါင္း

၁၂၈ ၇၆၃၅၇၄၄၈၃၂ ၃၉၆၁၇၉၂၁၃၄၈ ၄၇၂၅၃၆၆၆၁၈၀