၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ဟြန္ဒိုင္းက လွ်ပ္စစ္ကားပံုစံ ၁၇ မ်ဳိး ထုတ္လုပ္မည္

Fri, 09/06/2019 - 07:50 -- admin_ygn

    ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ကား ပံုစံ ၁၇ မ်ဳိးကို စီးပြားျဖစ္ထုတ္ လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟြန္ဒိုင္း ေမာ္တာကုမၸဏီက ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ မႈနည္းေသာ ကားမ်ား၏၀ယ္လို အား ျမင့္မားျခင္းကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေနာက္ဆံုးႀကဳိးပမ္းမႈအျဖစ္ ယခုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္အထဲတြင္ လွ်ပ္စစ္သက္သက္ ကားအမ်ဳိးအစား ခုနစ္မ်ဳိးႏွင့္ ေလာင္စာခဲႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ သံုးအမ်ဳိးအစား ၁၀ မ်ဳိးတို႔ကိုထုတ္လုပ္ရန္ ဟြန္ဒိုင္းေမာ္တာ က စီစဥ္ေနေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပသည္။
    ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈကင္းေသာ စီးပြားျဖစ္ပံုစံ ၁၇ မ်ဳိးထဲတြင္ လွ်ပ္စစ္သာသံုးေသာ ဘတ္စ္ကားတစ္မ်ဳိးႏွင့္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ပါ၀ါသံုး ဘတ္စ္ကားတစ္မ်ဳိး ပါ၀င္သည္။ အမ်ားျပည္သူသံုး ဘတ္စ္ကားအျဖစ္သံုးရန္ ဟြန္ဒိုင္းက ဆိုးလ္ ၿမဳိ႕ေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕အား  ယခုကားအမ်ဳိးအစားမ်ားကို  ေပးအပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ကုမၸဏီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာသည္။ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာရေၾကာင္း သိပၸံပညာ ရွင္မ်ားကေျပာသျဖင့္  ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ထိန္း ခ်ဳပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ အစိုးရမ်ားက ထုတ္ျပန္လာသည္။ထို႔ ေၾကာင့္ ကမၻာ့ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေသာ ကားမ်ားကို အၿပိဳင္ထုတ္လုပ္လာၾကသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ရရွိေရးအတြက္ သိုေလွာင္ထားေသာ ဟိုက္ဒ႐ုိဂ်င္ကို အသံုးျပဳ၍  ကားေမာ္တာကို  ေမာင္းႏွင္ေသာအခါ  ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ေလာင္စာခဲသံုး လွ်ပ္စစ္ကားကေရေငြ႕ကိုသာ ထုတ္လႊတ္ေပးသည္။

 

စံမီေအာင္

International Trade News

Pages