၂၀၂၀ ျပည္႕ႏွစ္အတြက္ အေျခခံလုပ္အားခအား ေတာင္ကိုရီးယားတိုးျမႇင္႕

Fri, 08/16/2019 - 04:38 -- admin_ygn

       ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံလုပ္အားခအား တစ္နာရီလွ်င္ ကိုရီးယားဝမ္ ၈၅၉၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၃) သို႔ တိုးျမႇင့္လိုက္ေၾကာင္း၊ ၎သည္ လက္ရွိ အေျခခံ လုပ္အားခႏႈန္းျဖ စ္ေသာ တစ္ နာရီလွ်င္ ကိုရီးယား ဝမ္ ၈၃၅၀ ၏ (၂ ဒသမ ၉)ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္အားခ စနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ တတိယအနိမ့္ဆံုးႏႈန္း ျဖင့္တိုးျမႇင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း ေႏွးေန သည့္အေနအထားတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းငယ္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုရင္ဆိုင္လာရဖြယ္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ႏႈန္းအနည္းငယ္သာ တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံလုပ္အားခႏႈန္းအား ကိုရီးယားဝမ္ ၁၀ဝ၀ဝ ျဖစ္ေစရမည္ဟူ ေသာ သမၼတမြန္ေဂ်းအင္၏ ေရြးေကာက္ ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးစဥ္ကာလအတြင္း ကတိ ျပဳခဲ့မႈမွာ ေအာင္ျမင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္၂၇ ဦးပါဝင္သည့္ အေျခခံလုပ္ အားခ သတ္မွတ္ေရးေကာ္မရွင္အေန ျဖင့္ အေျခခံ လုပ္အားခႏႈန္းအတြက္ ၁၃  နာရီၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

    စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာႏွင့္ ျပည္သူ႔ ေရးရာတို႔မွ အဆိုျပဳေသာႏႈန္းထား ၈၅၉၀ ဝမ္ႏွင့္ ၈၈၈၀ ဝမ္တို႔တြင္ အဖြဲ႕ ဝင္ ၁၅ ဦးမွ ၈၅၉၀ ဝမ္ကိုလည္းေကာင္း၊  ၁၁ ဦးမွ ၈၈၈၀ ဝမ္ကိုလည္းေကာင္း အသီးသီးဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾကၿပီး၊ မဲေပးရန္ ပ်က္ကြက္သူတစ္ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အေျခခံလုပ္အားခအား ယခုတစ္ႀကိမ္ တိုးျမႇင့္လိုက္သည့္ ၂  ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ တိုးျမႇင့္ခဲ့သည့္ ၁၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အတြက္ တိုးျမႇင့္ခဲ့သည့္ ၁၀ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ သမၼတ မြန္ေဂ်းအင္၏ အာဏာရသက္တမ္း အတြင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

     အေျခခံလစာႏႈန္းအတြက္ ယခု ေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၅ ရက္တြင္ ဥပေဒအရ အလုပ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးက တရားဝင္ အတည္ျပဳ ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္မတိုင္မီ သေဘာ ထားကြဲလြဲမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ သံုး သပ္ရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ေသးသည့္အတြက္ မေက်နပ္သည့္  သမဂၢမ်ားအေနျဖင့္ ထိုသို႔ေတာင္းဆိုမႈကို ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုတစ္ႀကိမ္ တိုးျမႇင့္ မႈသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ အာရွဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္း ရင္ဆိုင္ရၿပီးခ်ိန္တြင္ တိုးျမႇင့္ခဲ့သည့္ ၂ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ကမၻာ့ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္း ရင္ဆိုင္ရၿပီးခ်ိန္တြင္ တိုးျမႇင့္ခဲ့သည့္ ၂ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တို႔ၿပီးလွ်င္ တတိ ယေျမာက္ အနိမ့္ဆံုး ႏႈန္းျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ေတာင္ကိုရီး ယားႏိုင္ငံ  အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ကပ္ဆိုး အႏၱရာယ္ဟု တင္စားေခၚေဝၚလိုက္ေၾကာင္း၊ သမၼတ မြန္ေဂ်းအင္၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအေရးအား အေလးထားသျဖင့္ အေျခခံလုပ္အားခႏႈန္းကို ၁၀ဝ၀ဝ ဝမ္အထိတိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည့္ကတိႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးအေျခအေနအား ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥတို႔သည္ အယူဝါဒႏွစ္ျခမ္းကြဲ ကာ အားၿပိဳင္၍ အႏွစ္သာရမရွိသည့္ အေျခ အေနျဖစ္ေနေၾကာင္း The Korea Times  သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

 

ဝင္းပပသူ

စီးပြားေရးသံမွဴး၊ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕

International Trade News

Pages