၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေအားယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Mon, 06/29/2020 - 05:11 -- dccaadmin
        တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၁၉-၂၀၂၀
(၁၉-၆-၂၀၂၀)
၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၁၉-၆-၂၀၁၉)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀
(၁၉-၆-၂၀၂၀)
၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၁၉-၆-၂၀၁၉)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀
(၁၉-၆-၂၀၂၀)
၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၁၉-၆-၂၀၁၉)
တိုး/လျော့
ပင်လယ်ရေကြောင်း ၇၁၃၉.၃၆၅ ၆၆၁၃.၂၃၈ ၅၂၆.၁၂၇ ၁၁၈၉၄.၀၃၃ ၁၀၈၀၁.၂၄၂ ၁၀၉၂.၇၉၁ ၁၉၀၃၃.၃၉၈ ၁၇၄၁၄.၄၈၀ ၁၆၁၈.၉၁၈
နယ်စပ် ၅၅၂၅.၀၂၃ ၅၄၇၉.၇၂၉ ၄၅.၂၉၄ ၂၅၀၄.၉၀၂ ၂၂၅၁.၅၂၉ ၂၅၃.၃၇၃ ၈၀၂၉.၉၂၅ ၇၇၃၁.၂၅၈ ၂၉၈.၆၆၇
  ​ပေါင်း ၁၂၆၆၄.၃၈၈ ၁၂၀၉၂.၉၆၇ ၅၇၁.၄၂၁ ၁၄၃၉၈.၉၃၅ ၁၃၀၅၂.၇၇၁ ၁၃၄၆.၁၆၄ ၂၇၀၆၃.၃၂၃ ၂၅၁၄၅.၇၃၈ ၁၉၁၇.၅၈၅

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်