၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေအားယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Fri, 08/09/2019 - 05:37 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၂-၈-၂၀၁၉)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၂-၈-၂၀၁၈)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၂-၈-၂၀၁၉)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၂-၈-၂၀၁၈)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၂-၈-၂၀၁၉)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၂-၈-၂၀၁၈)
တိုး/လျော့
ပယ်လယ်ရေကြောင်း ၇၉၈၁.၈၉၉ ၈၂၉၇.၅၃၃ -၃၁၅.၆၃၄ ၁၂၆၇၀.၈၃၁ ၁၃၆၆၄.၀၀၆ -၉၉၃.၁၇၅ ၂၀၆၅၂.၇၃၀ ၂၁၉၆၁.၅၃၉ -၁၃၀၈.၈၀၉
နယ်စပ် ၆၁၈၀.၆၁၀ ၅၀၆၆.၉၉၇ ၁၁၁၃.၆၁၃ ၂၆၀၅.၄၈၁ ၂၅၁၄.၁၇၈ ၉၁.၃၀၃ ၈၇၈၆.၀၉၁ ၇၅၈၁.၁၇၅ ၁၂၀၄.၉၁၆
  ပေါင်း ၁၄၁၆၂.၅၀၉ ၁၃၃၆၄.၅၃၀ ၇၉၇.၉၇၉ ၁၅၂၇၆.၃၁၂ ၁၆၁၇၈.၁၈၄ -၉၀၁.၈၇၂ ၂၉၄၃၈.၈၂၁ ၂၉၅၄၂.၇၁၄ -၁၀၃.၈၉၃

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်