၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈအေျခအေနအားယခင္ႏွစ္အလားတူကာလႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Fri, 01/11/2019 - 04:31 -- dccaadmin
တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ
၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၄-၁-၂၀၁၉)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၄-၁-၂၀၁၈)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၄-၁-၂၀၁၉)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၄-၁-၂၀၁၈)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၄-၁-၂၀၁၉)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၄-၁-၂၀၁၈)
တိုး/ေလ်ာ့
ပယ္လယ္ေရေၾကာင္း ၂၂၇၄.၇၈၅ ၂၀၀၇.၅၅၂ ၂၆၇.၂၃၃ ၃၉၉၂.၈၇၀ ၄၀၈၂.၈၈၀ -၉၀.၀၁၀ ၆၂၆၇.၆၅၅ ၆၀၉၀.၄၃၂ ၁၇၇.၂၂၃
နယ္စပ္ ၁၄၄၉.၀၇၄ ၁၅၅၆.၉၉၂ -၁၀၇.၉၁၈ ၇၁၂.၅၉၁ ၆၇၆.၄၇၅ ၃၆.၁၁၆ ၂၁၆၁.၆၆၅ ၂၂၃၃.၄၆၇ -၇၁.၈၀၂
  ေပါင္း ၃၇၂၃.၈၅၉ ၃၅၆၄.၅၄၄ ၁၅၉.၃၁၅ ၄၇၀၅.၄၆၁ ၄၇၅၉.၃၅၅ -၅၃.၈၉၄ ၈၄၂၉.၃၂၀ ၈၃၂၃.၈၉၉ ၁၀၅.၄၂၁

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္