၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် ဒီဇင်ဘာလထိ (ယာယီ) ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Mon, 06/20/2022 - 05:39 -- dccaadmin
အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ   ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၀၁၈ (Mini Budget) ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ၂၀၂၁-၂၀၂၂  Mini Budget
(ဒီဇင်ဘာလ)ထိ
ပုံမှန် နယ်စပ် ပေါင်း ပုံမှန် နယ်စပ် ပေါင်း ပုံမှန် နယ်စပ် ပေါင်း ပုံမှန် နယ်စပ် ပေါင်း ပုံမှန် နယ်စပ် ပေါင်း ပုံမှန် နယ်စပ် ပေါင်း
  ပို့ကုန် US$ ၉၃၇၉.၁၄၉ ၅၅၀၄.၀၁၁ ၁၄၈၈၃.၁၆၀ ၅၉၃၆.၀၂၈ ၂၉၂၅.၀၀၄ ၈၈၆၁.၀၃၂ ၉၈၄၁.၂၄၆ ၇၂၁၉.၁၇၀ ၁၇၀၆၀.၄၁၆ ၁၀၄၉၃.၁၅၀ ၇၁၈၇.၉၃၉ ၁၇၆၈၁.၀၈၉ ၈၄၅၄.၄၀၀ ၆၉၀၈.၈၈၄ ၁၅၃၆၃.၂၈၄ ၂၆၀၄.၂၀၀ ၁၂၁၅.၃၄၈ ၃၈၁၉.၅၄၈
(က) လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း US$ ၁၃၂၁.၂၃၀ ၁၇၆၅.၈၉၃ ၃၀၈၇.၁၂၃ ၅၃၃.၈၆၉ ၇၄၄.၈၉၀ ၁၂၇၈.၇၅၉ ၁၅၂၆.၃၃၆ ၁၇၃၅.၂၅၅ ၃၂၆၁.၅၉၁ ၁၈၇၀.၆၂၃ ၁၈၅၅.၀၇၅ ၃၇၂၅.၆၉၈ ၁၈၇၉.၅၈၆ ၂၇၄၄.၆၁၈ ၄၆၂၄.၂၀၄ ၈၆၉.၀၅၃ ၁၀၈.၉၅၆ ၉၇၈.၀၀၉
( ခ ) တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း US$ ၆.၈၄၄ ၅၄.၁၅၂ ၆၀.၉၉၆ ၂.၈၅၈ ၁၇၅.၄၆၅ ၁၇၈.၃၂၃ ၄.၅၃၄ ၃၆၁.၈၂၆ ၃၆၆.၃၆၀ ၃.၇၂၂ ၁၀၄.၀၂၁ ၁၀၇.၇၄၃ ၄.၁၄၉ ၁၄.၇၄၉ ၁၈.၈၉၈ ၂.၂၂၈ ၀.၂၄၈ ၂.၄၇၆
( ဂ ) ​ရေထွက်ပစ္စည်း US$ ၂၅၂.၆၈၄ ၄၄၆.၃၅၉ ၆၉၉.၀၄၃ ၁၂၆.၃၂၀ ၁၇၁.၈၂၈ ၂၉၈.၁၄၈ ၂၉၆.၂၈၀ ၄၃၅.၈၇၆ ၇၃၂.၁၅၆ ၃၃၄.၄၈၈ ၅၂၄.၄၇၂ ၈၅၈.၉၆၀ ၃၉၇.၆၀၉ ၃၈၇.၄၁၂ ၇၈၅.၀၂၁ ၁၃၄.၈၆၄ ၁၀၃.၃၂၄ ၂၃၈.၁၈၈
(ဃ) သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်း US$ ၁၂၈၉.၀၂၄ ၄၉၄.၉၉၇ ၁၇၈၄.၀၂၁ ၇၇၇.၈၆၄ ၂၇၁.၃၂၀ ၁၀၄၉.၁၈၄ ၁၁၅၉.၇၂၇ ၃၀၅.၇၃၂ ၁၄၆၅.၄၅၉ ၁၅၀၅.၉၁၈ ၃၆၄.၉၁၈ ၁၈၇၀.၈၃၆ ၈၄၆.၀၉၉ ၄၉.၅၁၂ ၈၉၅.၆၁၁ ၁၅၆.၆၈၉ ၀.၅၈၀ ၁၅၇.၂၆၉
( င ) သစ်တောထွက်ပစ္စည်း US$ ၂၀၉.၄၃၃ ၂.၆၈၇ ၂၁၂.၁၂၀ ၉၄.၁၇၂ ၁.၀၃၈ ၉၅.၂၁၀ ၁၇၂.၂၃၅ ၂.၅၄၉ ၁၇၄.၇၈၄ ၁၅၀.၁၃၀ ၃.၉၃၆ ၁၅၄.၀၆၆ ၁၂၂.၉၁၅ ၅.၁၅၇ ၁၂၈.၀၇၂ ၃၉.၈၂၆ ၀.၈၀၈ ၄၀.၆၃၄
( စ ) စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်း US$ ၅၃၇၆.၉၃၂ ၁၆၀၂.၈၈၀ ၆၉၇၉.၈၁၂ ၃၉၈၉.၆၉၀ ၆၈၂.၈၈၇ ၄၆၇၂.၅၇၇ ၆၁၄၈.၅၈၅ ၄၁၄၂.၃၇၉ ၁၀၂၉၀.၉၆၄ ၆၂၂၀.၂၉၆ ၃၇၇၆.၈၉၅ ၉၉၉၇.၁၉၁ ၄၇၄၆.၀၉၄ ၃၅၀၇.၃၁၆ ၈၂၅၃.၄၁၀ ၁၂၄၃.၉၉၅ ၉၇၃.၁၀၃ ၂၂၁၇.၀၉၈
(ဆ) အခြားပစ္စည်း US$ ၉၂၃.၀၀၂ ၁၁၃၇.၀၄၃ ၂၀၆၀.၀၄၅ ၄၁၁.၂၅၅ ၈၇၇.၅၇၆ ၁၂၈၈.၈၃၁ ၅၃၃.၅၄၉ ၂၃၅.၅၅၃ ၇၆၉.၁၀၂ ၄၀၇.၉၇၃ ၅၅၈.၆၂၂ ၉၆၆.၅၉၅ ၄၅၇.၉၄၈ ၂၀၀.၁၂၀ ၆၅၈.၀၆၈ ၁၅၇.၅၄၅ ၂၈.၃၂၉ ၁၈၅.၈၇၄
  သွင်းကုန် US$ ၁၅၆၈၀.၆၃၁ ၃၀၁၄.၂၆၁ ၁၈၆၉၄.၈၉၂ ၈၃၃၁.၇၆၈ ၁၅၃၄.၇၃၄ ၉၈၆၆.၅၀၂ ၁၅၀၁၈.၂၂၉ ၃၀၆၈.၃၆၈ ၁၈၀၈၆.၅၉၇ ၁၅၆၀၃.၃၆၀ ၃၄၄၇.၄၉၆ ၁၉၀၅၀.၈၅၆ ၁၁၄၂၇.၂၄၉ ၃၂၅၈.၈၀၉ ၁၄၆၈၆.၀၅၈ ၃၀၆၂.၇၀၉ ၄၈၅.၃၃၈ ၃၅၄၈.၀၄၇
(က) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းများ US$ ၅၀၇၉.၉၇၂ ၁၅၁၀.၄၃၃ ၆၅၉၀.၄၀၅ ၂၇၁၂.၃၈၆ ၇၄၂.၁၁၃ ၃၄၅၄.၄၉၉ ၄၆၀၉.၂၅၄ ၁၂၅၂.၁၉၁ ၅၈၆၁.၄၄၅ ၅၆၅၃.၈၃၇ ၁၆၆၁.၄၉၀ ၇၃၁၅.၃၂၇ ၃၁၇၀.၈၇၈ ၁၅၆၉.၅၉၆ ၄၇၄၀.၄၇၄ ၆၂၂.၄၆၆ ၉၂.၄၀၇ ၇၁၄.၈၇၃
( ခ ) လုပ်ငန်းသုံးကုန်ပစ္စည်းများ US$ ၇၀၇၂.၈၈၇ ၆၁၂.၁၇၅ ၇၆၈၅.၀၆၂ ၃၄၂၃.၈၂၇ ၃၄၂.၀၂၃ ၃၇၆၅.၈၅၀ ၆၇၀၂.၁၃၀ ၆၇၇.၅၅၅ ၇၃၇၉.၆၈၅ ၆၂၆၃.၉၇၃ ၆၀၉.၂၉၇ ၆၈၇၃.၂၇၀ ၄၉၀၄.၃၆၇ ၅၃၉.၄၅၆ ၅၄၄၃.၈၂၃ ၁၄၅၃.၀၁၂ ၁၅၉.၅၄၀ ၁၆၁၂.၅၅၂
( ဂ ) လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ US$ ၃၅၂၇.၇၇၂ ၈၉၁.၆၅၃ ၄၄၁၉.၄၂၅ ၂၁၉၅.၅၅၅ ၄၅၀.၅၉၈ ၂၆၄၆.၁၅၃ ၃၇၀၆.၈၄၅ ၁၁၃၈.၆၂၂ ၄၈၄၅.၄၆၇ ၃၆၈၅.၅၅၀ ၁၁၇၆.၇၀၉ ၄၈၆၂.၂၅၉ ၃၃၅၂.၀၀၄ ၁၁၄၉.၇၅၇ ၄၅၀၁.၇၆၁ ၉၈၇.၂၃၁ ၂၃၃.၃၉၁ ၁၂၂၀.၆၂၂
  ကုန်သွယ်မှုပမာဏ US$ ၂၅၀၅၉.၇၈၀ ၈၅၁၈.၂၇၂ ၃၃၅၇၈.၀၅၂ ၁၄၂၆၇.၇၉၆ ၄၄၅၉.၇၃၈ ၁၈၇၂၇.၅၃၄ ၂၄၈၅၉.၄၇၅ ၁၀၂၈၇.၅၃၈ ၃၅၁၄၇.၀၁၃ ၂၆၀၉၆.၅၁၀ ၁၀၆၃၅.၄၃၅ ၃၆၇၃၁.၉၄၅ ၁၉၈၈၁.၆၄၉ ၁၀၁၆၇.၆၉၃ ၃၀၀၄၉.၃၄၂ ၅၆၆၆.၉၀၉ ၁၇၀၀.၆၈၆ ၇၃၆၇.၅၉၅

Source : Customs ;