၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေအား ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Thu, 08/11/2016 - 10:07 -- dccaadmin
တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၅-၈-၂၀၁၆)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၅-၈-၂၀၁၅)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၅-၈-၂၀၁၆)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၅-၈-၂၀၁၅)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၅-၈-၂၀၁၆)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၅-၈-၂၀၁၅)
တိုး/လျော့
ပင်လယ်ရေကြောင်း ၂၂၀၅.၅၈၃ ၂၃၄၄.၂၉၀ -၁၃၈.၇၀၇ ၄၂၃၄.၄၄၀ ၄၈၈၆.၄၀၃ -၆၅၁.၉၆၃ ၆၄၄၀.၀၂၃ ၇၂၃၀.၆၉၃ -၇၉၀.၆၇၀
နယ်စပ် ၁၃၉၄.၀၅၃ ၁၃၄၇.၁၂၇ ၄၆.၉၂၆ ၈၈၃.၁၉၄ ၈၂၅.၆၈၃ ၅၇.၅၁၁ ၂၂၇၇.၂၄၇ ၂၁၇၂.၈၁၀ ၁၀၄.၄၃၇
  ပေါင်း ၃၅၉၉.၆၃၆ ၃၆၉၁.၄၁၇ -၉၁.၇၈၁ ၅၁၁၇.၆၃၄ ၅၇၁၂.၀၈၆ -၅၉၄.၄၅၂ ၈၇၁၇.၂၇၀ ၉၄၀၃.၅၀၃ -၆၈၆.၂၃၃

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်