၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အကောက်ခွန်အထူးအခွင့်အရေးရရှိမည့် ဗီယက်နမ်သွင်းကုန်များ

Fri, 01/20/2012 - 06:20 -- Anonymous (not verified)

ဗီယက်နမ်ရဲ့ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီမှုများ ( free trade agreements- FTAs) အရ ကုန်စည်များစွာ အပေါ်မှာ အကောက်ခွန်နှုန်းထားကို လုံးဝလျော့ချပေးရမှာဖြစ်ရာ  ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ဗီယက်နမ် သွင်းကုန်အမျိုးအစား များစွာက နောက်ထပ်အခွန်လျော့ချပေးတဲ့ အခွန်အထူးအခွင်အရေးတွေကို ခံစားရမှာဖြစ်ကြောင်း