၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကမၻာ့တိရစၦာန္က်န္းမာေရးေန႔ဆုကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံတိရစၦာန္ ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္းမွ ပထမဆုံးအႀကိမ္ရရွိ

Wed, 09/21/2011 - 04:03 -- Anonymous (not verified)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့တိရစၦာန္က်န္းမာေရးေန႔ဆုကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံတိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္း မွ ပထမဆုံးအႀကိမ္ရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဆုိပါ ဆုေပးပဲြကုိ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၊ ကိတ္ေတာင္းၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္၊ ၁၄ ရက္ေန႔ အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံတိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္အသင္းဥကၠဌေဒါက္တာ ေအာင္ႀကီးမွ ဆုသြားေရာက္ယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း