၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္အထိ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Tue, 10/18/2016 - 06:51 -- ictuser
စဥ္ Classification Brand Name Seater Country of
Origin
စည္းၾကပ္တန္ဖိုး (အေမရိကန္ေဒၚလာ-USD) မွတ္ခ်က္
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  Bus                        
Mini Bus All Brand 10-19 Seaters China 15990 16830 17710 18640 19620 20660 21750 22890 24100 25370 26700  
Mini Bus All Brand 20-24 Seaters China 17720 18650 19640 20670 21760 22900 24110 25380 26710 28120 29600  
Mini Bus All Brand 25-29 Seaters China 18380 19350 20370 21440 22560 23760 25010 26320 27710 29170 30700  
Mini Bus All Brand 30-35 Seaters China 19400 20420 21490 22620 23810 25070 26390 27780 29240 30780 32400  
City Bus All Brand - China 32630 34350 36160 38060 40060 42170 44390 46730 49190 51780 54500  
Express Bus All Brand - China 47120 49600 52210 54960 57840 60900 64100 67480 71030 74770 78700