(၁-၁-၂၀၁၇)မွ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက္ေန့အထိ ပို့ကုန္ရေငြဝင္ေရာက္ရန္ ပမာဏအမ်ားဆံုး က်န္ရွိေသာကုမၸဏီ(၃)ခုစာရင္း

Wed, 08/07/2019 - 07:06 -- ictuser

၂၀၁၂ခုနွစ္၊နိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန့္ခြဲမႈဥပေဒနွင့္၂၀၁၅ခုနွစ္၊နိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန့္ခြဲမႈဥပေဒကိုၿပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအခန္း(၁၁)၊ပုဒ္မ(၃၈)ခုတြင္မည္သူမွ်ပို့ကုန္ရေငြအားလံုးကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္းနိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိယင္း၏ဘဏ္ေငြစာရင္းသို့နိုင္ငံျခားသံုးေငြျဖင့္ထည့္သြင္းရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းမရွိေစရဟုၿပဌာန္းထားရွိပါသည္။ ယင္းဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရၿပည္ပသို့ပို့ကုန္တင္ပို့သည့္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ပို့ကုန္ရေငြအားလံုးကိုပို့ကုန္မ်ားသဘၤာတင္သည့္ေန့မွ(၆)လအတြင္းနိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိယင္း၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းအသီးသီးသို့နိုင္ငံျခားသံုးေငြျဖင့္ထည့္သြင္းရန္တာဝန္ရွိပါသည္။၂၀၁၇ခုနွစ္အတြင္းျပည္ပသို့ပို့ကုန္တင္ပို့ျပီးေနာက္ပို့ကုန္ရေငြျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္က်န္ရွိသည့္
ကုမၸဏီမ်ားအနက္ပမာဏအမ်ားဆံုးက်န္ရွိေသာကုမၸဏီ(၄၀)ခုရွိေၾကာင္းဗဟိုဘဏ္မွအေျကာင္းၾကားလာရာၿပည္ပသို့ပို့ကုန္တင္ပို့ျပီးေနာက္ပို့ကုန္ရေငြျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္
က်န္ရွိသည့္ကုမၸဏီ(၄၀)ေဆာင္ရြက္ျကပါရန္၂၀၁၉ခုနစ္ဇြန္လ(၆)ရက္ေန့မွစ၍ဝန္ၾကီးဌာနwebsiteမွတဆင့္အသိေပးနွိုးေဆာ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ယခုအခါၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ
(၆.၈.၂၀၁၉)ရက္စြဲပါစာျဖင့္ကုမၸဏီ(၄)ခုတို့မွပို့ကုန္ရေငြမ်ားအျပည့္အဝျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာျပီျဖစ္ေျကာင္းအေျကာင္းၾကားလာပါသျဖင့္ယခင္ကုမၸဏီ(၇)ခုအစားကုမၸဏီ(၃)
ခုစာရင္းအား သိရွိနိုင္ပါရန္အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

(၁-၁-၂၀၁၇)မွ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက္ေန့အထိ ပို့ကုန္ရေငြဝင္ေရာက္ရန္ ပမာဏအမ်ားဆံုး က်န္ရွိေသာကုမၸဏီ(၃)ခုစာရင္း
စဉ္ ကုမၸဏီအမည္ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာအမည္/ဒါရိုက္တာအမည္ ပသကအမွတ္ မွတ္ခ်က္
1 Fine Ply Myanmar Private Ltd.  Mr.Ashok Garg  32835  
2 Green Land Agriculture Co-Operative Society Ltd.  U Soe Yin  25250  
3 Kyaw San Co., Ltd.  U Kyaw Oo  17343