(၁-၁-၂၀၁၇)မွ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက္ေန့အထိ ပို့ကုန္ရေငြဝင္ေရာက္ရန္ ပမာဏအမ်ားဆံုး က်န္ရွိေသာကုမၸဏီ(၇)ခုစာရင္း

Wed, 07/31/2019 - 07:16 -- ictuser

၂၀၁၂ခုနွစ္၊နိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန့္ခြဲမႈဥပေဒနွင့္၂၀၁၅ခုနွစ္၊နိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန့္ခြဲမႈဥပေဒကိုၿပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအခန္း(၁၁)၊ပုဒ္မ(၃၈)ခုတြင္မည္သူမွ်ပို့ကုန္ရေငြအားလံုးကို
သတ္မွတ္ကာလအတြင္းနိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိယင္း၏ဘဏ္ေငြစာရင္းသို့နိုင္ငံျခားသံုးေငြျဖင့္ထည့္သြင္းရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းမရွိေစရဟုၿပဌာန္းထားရွိပါသည္။
ယင္းဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရၿပည္ပသို့ပို့ကုန္တင္ပို့သည့္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ပို့ကုန္ရေငြအားလံုးကိုပို့ကုန္မ်ားသဘၤာတင္သည့္ေန့မွ(၆)လအတြင္းနိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိယင္း၏
ဘဏ္ေငြစာရင္းအသီးသီးသို့နိုင္ငံျခားသံုးေငြျဖင့္ထည့္သြင္းရန္တာဝန္ရွိပါသည္။

၂၀၁၇ခုနွစ္အတြင္းျပည္ပသို့ပို့ကုန္တင္ပို့ျပီးေနာက္ပို့ကုန္ရေငြျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္က်န္ရွိသည့္ကုမၸဏီမ်ားအနက္ပမာဏအမ်ားဆံုးက်န္ရွိေသာကုမၸဏီ(၄၀)ခုရွိေၾကာင္းဗဟိုဘဏ္မွ
အေျကာင္းၾကားလာရာၿပည္ပသို့ပို့ကုန္တင္ပို့ျပီးေနာက္ပို့ကုန္ရေငြျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္က်န္ရွိသည့္ကုမၸဏီ(၄၀)ေဆာင္ရြက္ျကပါရန္္၂၀၁၉ခုနစ္ဇြြန္လ(၆)ရက္ေန့မွစ၍၀န္ၾကီးဌာန
websiteမွတဆင့္အသိေပးနွိုးေဆာ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ(၃၀.၇.၂၀၁၉)ရက္စြဲပါစာျဖင့္ကုမၸဏီ(၆)ခုတို့မွပို့ကုန္ရေငြမ်ားအျပည့္အဝျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာျပီျဖစ္ေျကာင္းအေျကာင္းၾကား
လာပါသျဖင့္ယခင္ကုမၸဏီ(၁၃)ခု အစားကုမၸဏီ(၇)ခုစာရင္းအားသိရွိနိုင္ပါရန္အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

(၁-၁-၂၀၁၇)မွ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက္ေန့အထိ ပို့ကုန္ရေငြဝင္ေရာက္ရန္ ပမာဏအမ်ားဆံုး က်န္ရွိေသာကုမၸဏီ(၇)ခုစာရင္း
စဉ္ ကုမၸဏီအမည္ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာအမည္/ဒါရိုက္တာအမည္ ပသကအမွတ္ မွတ္ခ်က္
1 Fine Ply Myanmar Private Ltd.  Mr.Ashok Garg  32835  
2 Golden Lace Co., Ltd.  U Thaung Win 16551  
3 Green Land Agriculture Co-Operative Society Ltd.  U Soe Yin  25250  
4 Kyaw San Co., Ltd. U Kyaw Oo 17343  
5 Myanmar Rice Trading Co., Ltd.  U Thant Zin   14014  
6 Shwe Mya Thar Trading Co., Ltd.  U Sai Win Hlaing  16348  
7 Than Let Hnin Hlaing Hein Co., Ltd. U Thura Hein  43124