(၁-၁-၂၀၁၇)မွ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက္ေန့အထိ ပို့ကုန္ရေငြဝင္ေရာက္ရန္ ပမာဏအမ်ားဆံုး က်န္ရွိေသာကုမၸဏီ(၂၁)ခုစာရင္း

Mon, 07/01/2019 - 09:54 -- dotadmin

၂၀၁၂ခုနွစ္၊ နိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန့္ခြဲမႈဥပေဒနွင့္ ၂၀၁၅ခုနွစ္၊ နိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန့္ခြဲမႈဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ အခန္း (၁၁)၊ ပုဒ္မ (၃၈) ခုတြင္ မည္သူမွ် ပို့ကုန္ရေငြအားလံုးကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း နိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ယင္း၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းသို့ နိုင္ငံျခားသံုးေငြျဖင့္ ထည့္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမရွိေစရဟု ၿပဌာန္းထားရွိပါသည္။ ယင္းဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရ ၿပည္ပသို့ ပို့ကုန္တင္ပို့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ပို့ကုန္ရေငြ အားလံုးကို ပို့ကုန္မ်ား သဘၤာတင္သည့္ေန့မွ (၆) လအတြင္ းနိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ယင္း၏ ဘဏ္ေငြစာရင္း အသီးသီးသို့ နိုင္ငံျခားသံုးေငြျဖင့္ ထည့္သြင္းရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။

၂၀၁၇ခုနွစ္အတြင္း ျပည္ပသို့ ပို့ကုန္တင္ပို့ျပီးေနာက္ ပို့ကုန္ရေငြ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္ က်န္ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ပမာဏအမ်ားဆံုး က်န္ရွိေသာ ကုမၸဏီ(၄၀)ခု ရွိေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္မွ အေျကာင္းၾကားလာရာ ၿပည္ပသို့ ပို့ကုန္တင္ပို့ျပီးေနာက္ ပို့ကုန္ရေငြ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္ က်န္ရွိသည့္ ကုမၸဏီ(၄၀)ေဆာင္ရြက္ျကပါရန္္ ၂၀၁၉ ခုနစ္ ဇြြန္လ (၆)ရက္ေန့မွစ၍ ၀န္ၾကီးဌာန website မွတဆင့္ အသိေပးနွိုးေဆာ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ (၂၇.၆.၂၀၁၉) ရက္စြဲပါစာျဖင့္ ေနာက္ထပ္ကုမၸဏီ (၉)ခုတို့မွ ပို့ကုန္ရေငြမ်ား အျပည့္အဝ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာျပီျဖစ္ေျကာင္း အေျကာင္းၾကား
လာပါသျဖင့္ ယခင္ကုမၸဏီ(၂၉)ခု အစားကုမၸဏီ(၂၁)ခုစာရင္းအား သိရွိနိုင္ပါရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန
စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန

စဉ္ ကုမၸဏီအမည္ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာအမည္/

ဒါရိုက္တာအမည္

ပသကအမွတ္
1 Arkar Oo Co., Ltd.  U Myo Lwin  11518
2 Aung Naing Thitsar Co., Ltd.  U Aung Zaw Oo  19674
3 Cornerstone Resources (Myanmar) Ltd.  U Swe  13417
4 Fine Ply Myanmar Private Ltd.  Mr.Ashok Garg  32835
5 Global Moving And Storage Ltd. U Rudra Kumar   34865
6 Golden Lace Co., Ltd.  U Thaung Win 16551
7 Green Hardwood Enterprise Ltd.  U Khin Maung Lay  0140
8 Green Land Agriculture Co-Operative Society Ltd.  U Soe Yin  25250
9 J & M Steel Solutions Co.,Ltd.  Mr.Yasuhisa Miwa   32182
10 Kyaw San Co., Ltd.  U Kyaw Oo  17343
11 Lighthouse Enterprises Ltd.  Lee Seong Paik (a) U Thein Lwin  3187
12 Myanmar CNMC Nickel Co., Ltd.  Mr.Wang Xiaowei  23414
13 Myanmar Rice Trading Co., Ltd.  U Thant Zin   14014
14 Myanmar Wanbao Mining Copper Ltd.  Mr.Zhang Dongsong  24906
15 Nan Htike Thazin Co., Ltd. U Hla Myint  21154
16 Shwe Mya Thar Trading Co., Ltd.  U Sai Win Hlaing  16348
17 Thamadi Family Trading Co., Ltd. U Tin Htay  21108
18 Than Let Hnin Hlaing Hein Co., Ltd. U Thura Hein  43124
19 Thein Than Kyei Sin Co, Ltd.  U Kyin Sein (a) U Kyi Sein   24090
20 Trade Friends Trading Co.,Ltd.  Daw Shin Shin Nyein  25966
21 Win & Win Co., Ltd.   U Win Swe   12394