(၁၆) ျကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲအတြက္ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး လမ္းညွြန္ခ်က္ဆိုင္ရာေကာက္နုတ္ခ်က္မ်ား

Tue, 08/27/2019 - 09:03 -- ictuser

(လမ္းညွြန္ခ်က္ဆိုင္ရာေကာက္နုတ္ခ်က္မ်ား၁၆)ျကိမ္ေျမာက္တရုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲအတြက္အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရးနွင့္စစ္ေဆးေရးဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္လမ္းညွြန္ခ်က္ဆိုင္ရာေကာက္နႈတ္ခ်က္မ်ားနွင့္လာေရာက္ျပသမည့္ေက်ာက္ျမတ္ရတနွင့္အျခားကုန္ ပစၥည္းမ်ား တရားဝင္ ပို့ေဆာင္ေရးနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား-

 

(၁၆) ျကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲအတြက္ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး လမ္းညွြန္ခ်က္ဆိုင္ရာေကာက္နုတ္ခ်က္မ်ား

အပိုင္း(၁)

 • တရုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲကာလအတြင္းတင္သြင္းလာေသာ ျပသမည့္ပစၥည္းမ်ားအတြက္နန္နင္းအေကာက္ခြန္ဌာနမွစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာဗဟိုစီမံခ်က္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း၊Nanning International Convention and Exhibition Centerတြင္ (၁၆)ျကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲကို ျပုလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ Nanning International Convention and Exhibition Centerတြင္ အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ့ရံုးအားဖြင့္လွစ္ထားျပီး ျပပြဲအတြက္တင္သြင္းလာမည့္ကုန္စည္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျကီးျကပ္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေျကာင္း။
 • ျပပြဲအတြက္ကုန္စည္မ်ားအားအေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး လ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္နွင့္အခ်ိန္မီၿပင္ ဆင္နိုင္ရန္အတြက္ၿပသသူမ်ားအေနျဖင့္ Agent မ်ားအားကုန္စည္စာရင္းကို ျကိုတင္ေပးထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေျကာင္း၊Agentအေနျဖင့္ ျပပြဲပစၥည္းနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား ျကိုတင္အတည္ျပုထားရန္နွင့္ေျကညာလွြာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္ ေလွ်ာက္လွြာမ်ားအား မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ ျကိုတင္ေဆာင္ရြက္ထားရမည္ျဖစ္ေျကာင္း။
 • ျပသသူမ်ားအေနျဖင့္ ေလယာဉ္ျဖင့္လာေရာက္ရာတြင္ျပသမည့္ပစၥည္းအားမိမိတို့နွင့္တပါတည္း ယူေဆာင္မည့္ အာဆီယံမူဝါဒအားတရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္က်င့္သံုးျခင္းမျပုရ၊ ျပည္ပမွျပသမည့္ပစၥည္းမ်ားအားအေထြေထြကုန္စည္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္ေပးမည့္Agentမ်ားထံေပးပို့ရမည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ ျပပြဲတြင္ျပသမည့္ကုန္စည္မ်ားအားမိမိတို့နွင့္တပါတည္းယူေဆာင္လာပါကတရုတ္နိုင္ငံ၏အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး၊ဝင္ခြင့္စီမံခန့္ခြဲမႈမ်ားနွင့္သက္ဆိုင္သည့္ဥပေဒ၊ စည္း မ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း မိမိဘာသာေျကညာလွြာတင္သြင္းျခင္း၊ အခြန္ေပး ေဆာင္ျခင္းစသည္တို့အားေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေျကာင္း။
 • နန္နင္းေလဆိပ္တြင္လမ္းညွြန္ေပးရန္နွင့္ခရီးေဆာင္အျဖစ္သယ္ေဆာင္လာသည့္ပစၥည္းမ်ားအားအေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းျခင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီရန္အတြက္ကုန္စည္ျပပြဲတာဝန္ခံရံုးနွင့္တရားဝင္ ေထာက္ပံ့ပို့ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈရံုးမွဝန္ထမ္းမ်ားအား တာ ဝန္ခ်ထားေပးေျကာင္း။
 • တရုတ္နိုင္ငံ၏အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ျခင္းမရွိသူမ်ားအားတရုတ္နိုင္ငံသို့ဝင္ခြင့္ျပုမည္မဟုတ္သည့္အျပင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မ်ားမွတဆင့္ ျပန္လည္ေပးပို့သြားမည္ျဖစ္ေျ ကာင္း။
 • ပြဲစီစဉ္သူနွင့္ ၄င္း၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ နန္နင္းကုန္စည္ျပပြဲစင္တာရွိ နန္နင္းအေကာက္ခြန္ ရံုးတြင္ တင္သြင္းမႈေျကညာခ်က္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေျကာင္း။
 • ျပပြဲကာလအတြင္းေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ အေသးစားပစၥည္းမ်ားအတြက္ အေကာက္ခြန္ရံုးတြင္ေထာက္ခံ ခ်က္မ်ားတင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး သြင္းကုန္ခြန္မ်ားနွင့္ အျခားအခြန္မ်ားေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေျကာင္း။
 • ျပပြဲကာလအတြင္းသင့္ေတာ္ေသာအေရအတြက္အားသြင္းကုန္ခြန္ေပးေဆာင္ရန္မလိုဘဲေရာင္းခ်ခြင့္ ျပုေသာ္လည္း ဥပေဒအရသြင္းကုန္တန္ဖိုးျမင့္အခြန္နွင့္စားသံုးခြန္မ်ားအားေပး ေဆာင္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ေျကာင္း။
 • ေရဒီယိုနွင့္ရုပ္ျမင္သံျကားဆက္သြယ္ေရးစက္ကိရိယာမ်ားတင္သြင္းမႈအတြက္ သတင္းေထာက္မ်ား အ ေနျဖင့္ ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ရွိရမည္ျဖစ္ ေျကာင္း။
 • အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၀ဝ၀) ထက္ပိုေသာ နိုင္ငံျခားေငြအားတရုတ္နိုင္ငံအတြင္း ယူေဆာင္လိုပါကအေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းရာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ေျကာင္း။
 • ျပပြဲကာလျပီးေနာက္တရုတ္နိုင္ငံမွၿပန္လည္ထြက္ခြာမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္အေမရိကန္ေဒၚလာ(၅၀ဝ၀) ေအာက္ရွိေသာနိုင္ငံျခားေငြအားျပန္လည္ယူေဆာင္ခြင့္ျပုျပီးအေမရိကန္ေဒၚလာ(၅၀ဝ၀)ထက္ပိုပါကအေကာက္ခြန္တြင္ေျကညာလွြာပံုစံျဖည့္စြက္ရမည္ၿဖ စ္ေျကာင္း။
 • တရုတ္နိုင္ငံတြင္းသို့ ဝင္/ထြက္မည့္ ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ တရုတ္ယြမ္ေငြ (၂၀,ဝ၀ဝ) အား သယ္ ေဆာင္ခြင့္ရွိေျကာင္း။
 • ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ေရွြနွင့္ေရွြထြက္ပစၥည္းမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္အသံုးျပုရန္ အတြက္သာသင့္ေတာ္ သည့္ပမာဏျဖင့္သယ္ေဆာင္ခြင့္ရွိေျကာင္း။
 • တရုတ္နိုင္ငံအတြင္းသို့ ခရီးသည္မ်ားသယ္ေဆာင္လာသည့္ ဘာသာေရးပံုနွိပ္စာအုပ္မ်ားနွင့္ရုပ္သံ ဖိုင္မ်ားအားကိုယ္ပိုင္အသံုးျပုရန္အတြက္သာခြင့္ျပုေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္အသံုးျပုမည့္ပမာဏထက္ပိုေသာပစၥည္းမ်ားအားသယ္ေဆာင္ခြင့္မျပုေျကာင္း။

 

(၁၆) ျကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲအတြက္ အေကာက္ခြန္စစ္ေဆးေရးဆိုင္ရာ လမ္းညွြန္ခ်က္ေကာက္နုတ္ခ်က္မ်ား

 

အပိုင္း (၂)

 • ျပပြဲတြင္ ျပသမည့္ကုန္စည္မ်ားအတြက္ ေရာဂါပိုးမွြားကင္းစင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ ေဆးနိုင္ရန္အတြက္ နန္နင္းအေကာက္ခြန္ဌာနမွ နန္နင္း၊ ေကြ့လင္၊ ေပးဟိုင္ စသည့္ ေလဆိပ္မ်ား၊ ေပးဟိုင္၊ ဖန္ခ်န္းကန္စသည့္ဆိပ္ကမ္းမ်ားနွင့္ ဖ်င္ရွန္၊သုဉ္းရွင့္ စသည့္ကုန္တြင္းနယ္စပ္ေပါက္မ်ားတြင္ အထူးစစ္ေဆးေရးေနရာမ်ားသတ္မွတ္ထားေျကာင္း၊ စစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ကုမၸဏီမ်ားငွားရမ္းထားပါေျကာင္း။
 • စားေသာက္ကုန္မ်ား ထုတ္ပိုးရာတြင္ စားေသာက္ကုန္အမည္၊ ခင္းက်င္းျပသမည့္သူ၏ အမည္၊ နိုင္ငံ၊ ျပပြဲအမွတ္၊ ျပခန္းအမွတ္၊ အေရအတြက္နွင့္ အေလးခ်ိန္တို့ကို ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ ေျကာင္း။
 • ပိုးမွြားမ်ားပါနိုင္သည့္ တိရစၦာန္နွင့္အပင္၊ ကပ္ေရာဂါနွင့္ အျခားထိခိုက္ေစ တတ္ေသာပိုးမွြားမ်ား၊ တိ ရစၦာန္အေသေကာင္မ်ား၊ ေျမဆီေျမဆီေျမျသဇာမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ တိရစၦာန္မ်ားနွင့္ အပင္မ်ားစသည္တို့အားတရုတ္နိုင္ငံသို့တင္သြင္းခြင့္မျပုေျ ကာင္း။
 • ျပပြဲျပီးေနာက္ျပသသည့္ပစၥည္းအား တရုတ္နိုင္ငံအတြင္း၌ ေရာင္းခ်လိုပါက ျပသသူ(သို့မဟုတ္)၄င္း ၏ကိုယ္စားလွယ္မွ e-CIQ စနစ္ျဖင့္ တရားဝင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုျပီး သက္ဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေျကာင္း။
 • တရုတ္နိုင္ငံအတြင္းသို့ ပစၥည္းမ်ားသယ္ယူလာမည့္သူမ်ားအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာေဆာင္ ရြက္ သြားမည့္သတင္းအခ်က္မ်ားအား http://www .caexpo.org တြင္ ေဖာ္ျပ ထားေျကာင္း။
 • အပင္နွင့္တိရစၦာန္မ်ားနွင့္ ၄င္းတို့၏ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာစစ္ေဆးရန္လိုမည့္အျခား ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အုပ္ခ်ုပ္ ေရးဌာနမွခြင့္ျပုခ်က္နွင့္ တင္သြင္းမည့္နိုင္ငံ၏ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မွထုတ္ေပးသည့္ေရာဂါပိုးမွြားကင္း စင္ေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္တို့ပါရွိပါက ကန့္သတ္မရွိဘဲတရုတ္နိုင္ငံသို့သယ္ေဆာင္နိုင္ေျကာင္း။

 

(၁၆) ျကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲအတြက္ လာေရာက္ျပသမည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာနွင့္ အျခား ကုန္ပစၥည္းမ်ား တရားဝင္ပို့ေဆာင္ေရးနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား

 

 • အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို တရုတ္နိုင္ငံနွင့္ကုန္စည္ျပပြဲလာေရာက္ ျပသမည့္နိုင္ငံမွ တရား ဝင္တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ ေထာက္ပို့သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးကုမၸဏီတို့ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ ကုန္စည္ျပပြဲက်င္းပရာေနရာအေရာက္ ပို့ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဉ္မွာျ မန္မာနိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံတည္းအေပၚတြင္သာျပု လုပ္သည္မဟုတ္ဘဲ၊ က်န္အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအေပၚတြင္ လည္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ယခုအခါ အာဆီ ယံနိုင္ငံအခ်ို့မွ ၄င္းတို့၏အဖိုးတန္ေက်ာက္ မ်က္မ်ားကိုစတင္ခ်ိတ္ဆက္တင္ပို့ေနျပီျဖစ္ပါသည္။
 • ပစၥည္းမ်ားအားကုန္ေသတၱာတစ္လံုးတည္းတြင္ ထည့္သြင္းလ်က္တင္ပို့ပါက ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာသက္သာနိုင္ပါေျကာင္း၊ တို့အျပင္လံုျခံုေရးကုဒ္နံပတ္မ်ားပါဝင္ေသာခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းလ်က္ ေလယာဉ္ကုန္ေသတၱာျဖင့္လည္း တင္ပို့နိုင္ ပါသည္။
 • ယခုနွစ္တြင္ သယ္ေဆာင္လာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး အေပၚအာမခံေျကး (Deposit) အျဖစ္အေကာက္ခြန္ (Customs Duty) ကိုအျပည့္အဝအရင္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ (၆၅ မွ ၆၈ ရာခိုင္နႈန္းျကား) ရွိမည္ျဖစ္ပါေျကာင္း၊ ျပပြဲတြင္မေရာင္း ရသည့္ပစၥည္းမ်ားကိုျပန္လည္ သယ္ေဆာင္သည့္အခါအေကာက္ခြန္ထံမွက်သင့္ေသာအခြန္အခမ်ားေပးေဆာင္၍ ျပန္လည္ထုတ္ယူနိုင္ပါသည္။
 • အေကာက္ခြန္တြင္ျကိုတင္ေပးသြင္းထားသည့္ေငြမ်ားအနက္မွျပန္အမ္းေငြကိုရရွိရန္ေလွ်ာက္ ထားရ မည္ျဖစ္ရာ ျပပြဲျပီးဆံုးသည့္အခါ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ရက္အနည္းငယ္အျကာ ထပ္မံေစာင့္ ဆိုင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။
 • တစ္နိုင္တစ္ဆြဲ (hand carry) ျဖင့္သယ္ေဆာင္လာျပီးအပ္နွံပါကေလဆိပ္ရွိအေကာက္ခြန္ဌာနတြင္စစ္ေဆးမႈျပုရမည္ျဖစ္ရာအခ်ိန္ျကာျမင့္နိုင္သည့္အတြက္ပစၥည္းပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ (၇)ရက္ခန့္ျကို တင္လာေရာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း ရွင္ မ်ားသည္ ပစၥည္းမ်ားကိုအစစ္ေဆးခံရန္ၾကိုတင္ေရာက္ရွိရမည့္ေန့ရက္(၇)ရက္နွင့္အေကာက္ခြန္ဌာနထံမွျပန္အမ္းေငြကိုရရွိရန္ျပပြဲအျပီး(၇)ရက္ခန့္ ထပ္မံေနရမည္ျဖစ္သျဖင့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားထပ္မံတက္နိုင္သျဖင့္ေလယာဉ္ျဖင့္တင္ပို့သည့္နည္းလမ္းကို ေရြး ခ်ယ္ ပါကကုန္က်စရိတ္ပိုမိုသက္သာမည္၊
 • (Hand Carry) ျဖင့္ သယ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ပါဝင္သည့္ပစၥည္းစာရင္းကိုတရုတ္ဘက္မွေထာက္ပို့သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးကုမၸဏီထံသို့ ျကိုတင္ေပးပို့ရန္လိုမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမဟုတ္ သည့္ကုန္သည္မ်ားကို တစ္နိုင္တစ္ဆြဲ (hand carry) နည္း လမ္းျ ဖင့္ သယ္ေဆာင္လာမည္ဆိုပါက ေက်ာက္မ်က္ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို့ပင္ (၄င္းပစၥည္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ) အခြန္အခမ်ားေပး ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 • ေက်ာက္မ်က္ရတနာမဟုတ္သည့္ ကုန္စည္မ်ားကိုျမန္မာဘက္မွ နန္နင္းရွိ စီးပြားေရးသံမႉးရံုးသို့ပို့ ေဆာင္ရာတြင္ ထုတ္ပိုးစာရင္း(packing list) နွင့္ကုန္ေရာင္းေျပစာ(Invoice)နွင့္ျပသမည့္ျပခန္းနံပါတ္ တို့ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 • နန္နင္းရံုးမွ ကုန္စည္ျပပြဲက်င္းပရာ ျပခန္းတစ္ခုစီအတြင္းသို့ ထည့္သြင္းေပးနိုင္ေရးအတြက္ကုန္က်စ ရိတ္မွာ Bondex Logistics Co.,Ltd မွ ယူသည့္ ဝန္ေဆာင္ခ-(၃) တန္ဆံ့ကုန္တင္ကား (ယြမ္-၃၅၀)၊ (၅)တန္ဆံ့ကုန္တင္ကား(ယြမ္-၆၀ဝ) နွင့္ Sinotrans Guangxi Logistics Co.,Ltd မွယူသည့္ ဝန္ေဆာင္ခအနည္းဆံုး (၁) ေပပတ္လည္ပံုး အရြယ္အစား ရွိရမည္ျဖစ္ျပီးတစ္ပံုးလွ်င္(၇၅ယြမ္)တို့ျဖစ္ပါ သည္။
 • ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ့အေနျဖင့္ နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္တင္ပို့လာမည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ မဟုတ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ပိုင္ရွင္မ်ားထံသို့ မိမိတို့၏ကုန္စည္မ်ားကိုနန္နင္းျမို့ ရွိစီးပြားေရးသံမႉးရံုးမွျပပြဲသို့ Bondex Logistics Co.,Ltd နွင့္ Sinotrans Guangxi Logistics Co.,Ltd စသည့္ကုမၸဏီ နွစ္ခုအနက္သင့္ေလွ်ာ္သည့္သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးကုမၸဏီ တစ္ခုခုျဖင့္တင္ပို့ေရးစီစဉ္ရာတြင္က်သင့္မည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုအေျပအေက်ျကိုတင္ေပးေခ်ပါမည္ဟူေသာ ကတိကဝတ္ကိုရယူထားရန္နွင့္တရုတ္ဖက္ မွသယ္ယူပို့ေဆာင္ေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို၄င္းေန့ရွိယြမ္ေငြနွင့္က်ပ္ေငြေပါက္ ေဈးျဖင့္တြက္ခ်က္၍အေျကာင္းျကားသည့္အခါ ေငြပမာဏအျပည့္အဝကို အခ်ိန္မီလွြဲပို့နိုင္ေရးစီစဉ္ ထားရွိေစရန္ လိုအပ္ေျကာင္း။