(၁၂-၄-၂၀၁၉ ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန

Tue, 04/23/2019 - 02:53 -- dccaadmin

  

(၁၂-၄-၂၀၁၉  ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန
တန္ဖိုး-က်ပ္ကိန္းျပည့္
စဥ္ စခန္းအမည္

လုပ္ငန္း

စတင္

ေဆာင္ရြက္

ထုတ္ေပး ITC

ကတ္

အေရ

အတြက္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ

(က်ပ္)

ပို႕ကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

သြင္းကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂၇၅၈၁၄၃၂၃၅ ၁၅၉၇၈၀၈၀၁ ၂၉၁၇၉၂၄၀၃၆

မူဆယ္

၁-၁၂-၂၀၁၂     ၂၀၂၇၃၇၅၄ ၂၀၂၇၃၇၅၄

ျမ၀တီ

၁-၁၂-၂၀၁၂

၄၃

  ၁၉၆၁၅၉၅၅၅၇၆ ၁၉၆၁၅၉၅၅၅၇၆

တာခ်ီလိတ္

၁-၂-၂၀၁၃ ၂၃၉၃၆၀၀၅ ၃၆၄၇၁၀၂၈

၆၀၄၀၇၀၃၃

လြယ္ဂ်ယ္

၁-၃-၂၀၁၃   ၅၈၇၆၃၄၉ ၅၈၇၆၃၄၉

စစ္ေတြ

၁-၄-၂၀၁၃        

ေမာင္ေတာ

၁-၄-၂၀၁၃        

ခ်င္းေရႊေဟာ္

၂၂-၄-၂၀၁၃        

ကန္ပိုက္တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆၂၆၁၂၆၇ ၁၂၁၈၆၆၄၈၀၆ ၁၂၂၄၉၂၆၀၇၃
၁၀

ျမိတ္

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၄      
၁၁

ေကာ့ေသာင္း

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၂၉၅၁၃၆၁၅၅၂ ၂၉၅၁၃၆၁၅၅၂
၁၂

ရိဒ္

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၂၃၃၁၈၄၀၀၀ ၂၃၃၁၈၄၀၀၀
၁၃

ထန္တလန္

၂၂-၄-၂၀၁၃        
၁၄

ေမာေတာင္

၁-၇-၂၀၁၃ ၁၉၆၅၄၇၇၃၁၅ ၆၇၇၂၁၀၁၃၁၈ ၈၇၃၇၅၇၈၆၃၃
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃      
၁၆

မႏၱေလး

၁-၄-၂၀၁၄      
၁၇

က်ိုင္းတံု

၅-၅-၂၀၁၄ ၁၂ ၃၅၃၃၇၂၉၉၉ ၃၆၀၂၁၀၃၀ ၃၈၉၃၉၄၀၂၉
၁၈

ျမစ္ၾကီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄        
၁၉

က်ိဴင္းလပ္

၁၂-၃-၂၀၁၅        
၂၀

မယ္စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅        
 

စုစုေပါင္း

၁၁၅ ၅၁၀၇၁၉၀၈၂၁ ၃၁၀၄၉၆၉၀၂၁၄ ၃၆၁၅၆၈၈၁၀၃၅