ျမန္မာ႕စီးပြားေရး၀န္းက်င္ ၫႊန္းကိန္းမ်ား ကနဦးေျခလွမ္း

Fri, 09/06/2019 - 04:59 -- admin_ygn

        စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မံုရြာၿမိဳ႕ Glorious Monywa  Hotel ၌ ၾသဂုတ္ ၂၁  ရက္က အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ DaNa Facility တို႔ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၀န္းက်င္ၫႊန္းကိန္း (Myanmar Business Envi-ronment Index - MBEI) စာတမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္း အခမ္းအနားသို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အရာထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။ အခမ္းအနားတြင္ DaNa Facility မွ ဦးလင္းေမာင္ေမာင္က ကုန္သြယ္မႈယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အာရွေဖာင္ေဒရွင္းမွ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးÓဏ္၀င္းက ျမန္မာ့စီးပြားေရး၀န္းက်င္ၫႊန္း ကိန္းမ်ားအေၾကာင္း ကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။

     အဆိုပါေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၀န္းက်င္ၫႊန္းကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသႏၱရစီးပြားေရး၀န္းက်င္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အထူးလိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္ စစ္တ မ္းေကာက္ ယူမႈအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၫႊန္းကိန္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမွ လုပ္ငန္းေပါင္း ၅၀၀၀ နီးပါးကို လိုင္စင္ျပဳလု ပ္ျခင္း၊ ေျမယာအသံုးခ်ႏိုင္မႈ အစိုးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းစုေဆာင္း ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၫႊန္းကိန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ စီးပြားေရးဖြံံ႕ျဖိဳးမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈနည္းလမ္းမ်ားအတြက္ အတားအဆီးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို အမွတ္ေပး အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို သတိျပဳအေလးထား ျမႇင့္တင္သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

     ဆက္လက္၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၀န္းက်င္ၫႊန္းကိန္း (MBEI)ကို ၫႊန္းကိန္း ၁၀ ခုျဖင့္  ဆန္းစစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၫႊန္းကိန္း  ၁၀ ခုမွာ ကနဦးကုန္က်စရိတ္၊ ေျမယာအသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္လံုၿခံဳမႈ၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္း အလြန္စည္း ကမ္းမ်ား၊ တရားမ၀င္ ေငြေပးေဆာင္မႈမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ မူ၀ါဒေရးရာ ဘက္လိုက္ျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း၊ အလုပ္သမားခန္႔အပ္ျခင္း၊  တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တိုးတက္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပုဂၢလိကက႑က စီးပြားေရး၏ ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဦးေမာ့ လာရန္အတြက္ စီးပြားေရး၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ား လိုအပ္သည္။ စီးပြားေရး၀န္းက်င္ေကာင္း ဆိုတာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမူ၀ါဒမ်ား တည္ၿငိမ္မႈ၊ ရွင္းလင္းခိုင္မာမႈ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္  ေနရာေဒသမေရြး တစ္ေျပးညီျဖစ္ဖို႔၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြေပၚမွာေပးသည့္ အစိုးရ၀န္ေဆာင္မႈ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လိုက္နာရမည့္  အစိုးရက ခ်မွတ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအစရွိသျဖင့္ အက်ံဳး၀င္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္မ်ားအား ၫႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မွတ္သားဖြယ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ေသးငယ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း ၇၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ လိုင္စင္သာရွိေၾကာင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ားသည္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ျခင္းမရွိေၾကာ င္း၊ တရားမ၀င္ေငြေပးေခ်ရျခင္းျပႆနာကို ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ကုန္ထုတ္ လုပ္သည့္  SME လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ဥပေဒအမိန္႔အပိုင္းတို႔ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မႈရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ႏွင္းပန္းျဖဴ(ေဇယ်ာကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန)

Local Trade News

Pages