ျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွင့္ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ေသာ ႏို္င္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အဆင့္ျမင့္ကုန္ေခ်ာပစၥည္းအုပ္စု ၂၂ မ်ိဳးကို ျပည္ပသို့ တင္ပို့ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ

Wed, 01/31/2018 - 04:02 -- admin_ygn

          စီးပြားေရးႏွင့္  ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ပို႔ကုန္က႑ တိုးတက္ေရးအား အစဥ္ေရွ႕႐ႈ၍ ေျဖ ေလ်ာ့မႈမ်ားအား အဆင့္ဆင့္လုပ္ ေဆာင္လ်က္ရွိရာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အမိ န္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၈/၂၀၁၈) ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွင့္ ေပါင္းစည္း ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ျပည္တြင္းတြင္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ ထုတ္လုပ္ရရွိသည့္ အဆင့္ ျမင့္ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းအုပ္စု  ၂၂ မ်ိဳးကို ျပည္ပသို႔  တင္ပို႔ခြင့္ျပဳေၾကာင္း  ဇန္န ၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
       အဆိုပါ  အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအရ အသား၊ ငါး၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားမွစ၍ သစ္အေျခခံ ပရိေဘာဂမ်ား အပါအ၀င္ အုပ္စု ၂၂ မ်ိဳးကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ခြင့္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္၊ ေစ်းကြက္အေနအထား၊  ျပည္တြင္း စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခအေနစသည္ တို႔အေပၚမူတည္၍ လုိအပ္သလို ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အျပည့္အစံုကို www.commerce.gov.mm တြင္ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ ႐ႈႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 

ၾကည္သာသစ္ႏုိင္

Local Trade News

Pages