ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ရွိသည္႕ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္းႏွင္႕ ပဲစင္းငံုအမ်ဳိးအစားမ်ားအား အိႏၵိယသုိ့ ဘ႑ာႏွစ္စသည္ႏွင္႕ တင္သြင္းႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

Mon, 04/08/2019 - 08:47 -- admin_ygn

             အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္  ကမၻာေပၚ တြင္ ပဲအမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္၊ တင္ပုိ႔သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ပဲအမ်ားဆံုး စားသံုးသည့္ ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းရန္လုိအပ္ခ်က္လည္းရွိေန ေသးရာ လက္ရွိကာလအထိ ျပည္ပမွ ပဲအမ်ဳိးအစားအခ်ဳိ႕ကုိ တင္သြင္းေနၿပီး  ကမၻာ့ပဲအမ်ားဆံုးတင္သြင္းသည့္ ႏုိင္ငံ အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါ သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၂၀၁၇-၁၈ သီးႏွံ ရာသီမွစ၍ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္ မားလာၿပီးေနာက္ အိႏၵိယအစုိးရသည္ ေစ်းႏႈန္းကုိသာမက လိုအပ္သည့္ ပမာဏ အား ထိန္းညိႇတင္သြင္းႏုိင္သည့္ အေန အထားမ်ဳိးျဖစ္ေပၚေစရန္ ယခင္က လြတ္ လပ္စြာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားသည့္ ပဲ အမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္သည့္ ပဲစင္းငံု (Tur/ Pigeon Peas ၊ မတ္ပဲ Urad/Matpe ၊ ပဲတီစိမ္း (Green Mung/ Moong) ႏွင့္ ပဲလံုး (Peas) သည္  ပဲအမ်ဳိးအစား ေလးမ်ဳိးအား ကန္႔သတ္ ကုန္စည္ေခါင္း စဥ္ေအာက္သုိ႔ အသီးသီး ေျပာင္းလဲ ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။ မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ အိႏၵိယအစုိးရ သည္ လာမည့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ယင္းပဲအမ်ဳိးအစား ေလးမ်ဳိး အား တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည့္ ပမာဏကုိ အစုိးရျပန္တမ္းအမွတ္ No 1314/REGD. No.DL-33004/99 ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာေပးခဲ့ပါသည္။
          အိႏၵိယအစုိးရသည္ ကန္႔သတ္ ကုန္စည္ပဲအမ်ဳိးအစား တစ္ခုခ်င္းစီ အတြက္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည့္ ကန္႔သတ္ ပမာဏမ်ားအား အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပန္ တမ္းေအာက္တြင္ Statutory Order (S.O) တစ္ခုခ်င္းစီျဖင့္ သီးသန္႔စီခြဲ၍ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အိႏၵိယအစုိးရက လာ မည့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္ စာ ခြဲတမ္းအျဖစ္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည့္ ကန္႔သတ္ကုန္စည္ပဲအမ်ဳိးအစားမ်ား ၏ ပမာဏမ်ားမွာ S.O 1478 (E) ျဖင့္ ပဲတီစိမ္း (Moong)တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅ သိန္းခန္႔ကုိလည္းေကာင္း၊ S.O.1480 (E) ျဖင့္ မတ္ပဲ (Urad) တန္ ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅   သိန္းခန္႔ကုိလည္းေကာင္း၊ S.O.1481(E) ျဖင့္ ပဲစင္းငံု တန္ခ်ိန္ႏွစ္ သိန္းခန္႔တို႔ကုိ အသီးသီးသတ္မွတ္ခြင့္ ျပဳထားပါသည္။ အိႏၵိယအစုိးရက သတ္မွတ္ထားသည့္ ကန္႔သတ္ကုန္စည္ ပဲအမ်ဳိးအစားေလးခုအနက္ အထက္ ေဖာ္ျပပါ ပဲအမ်ဳိးအစားသံုးခုမွာဘ႑ာ ႏွစ္အလိုက္ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ကမူ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား (Procedures) ထုတ္ျပန္ ခ်ိန္တြင္ ေမလကုန္မွ ၾသဂုတ္လကုန္ အတြင္းအၿပီး တင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ဏမသခနိကမန် ထုတ္ျပန္ ခ်ိန္၌ တင္သြင္းခြင့္ ကာလကန္႔သတ္ ခ်က္ ထပ္မံထည့္ သြင္းျခင္းရွိ/မရွိကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ကာ ယင္းႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ သီးျခား ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ က ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ ခြင့္ျပဳသည့္ ခြဲတမ္း ပမာဏျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ႏွစ္ပတ္ လံုး တင္သြင္းႏုိင္မည္ဟု မွတ္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
က်န္အမ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပဲလံုး (Peas) တင္သြင္းခြင့္ကန္႔သတ္ ခ်က္အေနျဖင့္ ယခင္ကသံုးလတစ္ႀကိမ္ သာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတစ္ ႀကိမ္တြင္မူ ကန္႔သတ္ကာလအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ယင္း ကာလအတြင္း တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ ခြဲတမ္းပမာဏအျဖစ္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅ သိန္းခန္႔သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။ ယခုထုတ္ျပန္သည့္ ျပန္တမ္းပါ ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ လာမည့္ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ကန္႔သတ္ပဲအမ်ဳိးအစားမ်ား အတြက္ တင္သြင္းခြင့္ပမာဏကိုသာ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား DGFTက ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ရွိ သည့္ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္းႏွင့္ပဲစင္းငံုအမ်ဳိး အစားမ်ားအား အိႏၵိယသုိ႔ဘ႑ာႏွစ္ စသည္ႏွင့္တင္သြင္းႏုိင္ေရးအတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးႏုိင္မည့္ အခ်ိန္/ အေျခအေနမ်ားအား အိႏၵိယကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ ယင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား မၾကာမီ ရက္မ်ားအတြင္း DGFTက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။

 

ယဥ္ယဥ္ႏြယ္၊ စီးပြားေရးသံမွဴး ျမန္မာသံ႐ံုး၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕။

Local Trade News

Pages

International Trade News

Pages