ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအသင္း (မႏၲေလးဇုန္)ဖဲြ႔စည္း

Wed, 09/21/2011 - 04:12 -- Anonymous (not verified)

ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအသင္း (မႏၲေလးဇုန္)ကို စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က ျမနႏၵာစားေသာက္ဆုိင္ (ဧရာ၀တီျမစ္အနီး) မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာစတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအသင္း (မႏၲေလးဇုန္)တြင္ နာယက ၂ ဦး၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ ၂၁ ဦးနဲ႔ အသင္း၀င္အင္အား ၆၂ ဦးျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း