ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ Experian ကူညီပံ႕ပိုး

Thu, 05/02/2019 - 08:15 -- admin_ygn

             ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၿပီးျပည့္စံု ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္  Experian က အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။
Experian သည္ ကိုယ္ပိုင္နည္း ပညာျဖင့္ တယ္လီဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား ၏ သံုးစြဲမႈႏွင့္ သံုးစြဲပံုအေလ့အထဆိုင္ ရာ ေဒတာအခ်က္အလက္အေပၚ သံုး သပ္ဆန္းစစ္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို အေျခခံကာ တရား၀င္ ေခ်းေငြသံုးစြဲမႈ မွတ္တမ္းရွိေနရန္ မလို အပ္ဘဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ေငြ ေၾကးဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား ရရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
          " Experian အေနနဲ႔ Alternative Data ကို အသံုးျပဳၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ တစ္၀န္းမွာရွိတဲ့ ဘဏ္စာရင္းမရွိသူ မ်ားနဲ႔ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ဖို႔ လက္လွမ္း မမီသူမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အေထာက္အထားေတြ ရရွိေစဖို႔ လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အျခားႀကိဳးစား အား ထုတ္မႈျဖစ္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ အတူ CekAja နဲ႔ RinggitPlus တို႔လို ေဒသတြင္း ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေစ်းကြက္ ေနရာမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဒသတြင္း ဆက္လက္တိုးတက္ ေကာင္းမြ န္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရင္း ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ၀န္ ေဆာင္မႈေတြကို လက္လွမ္းမီ သံုးစြဲလာ ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ ထားပါတယ္"ဟု Experian ၏ Southeast  Asia & Emerging Markets ဌာနမွ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ Dev Dhiman က ေျပာသည္။

 

ေခ်ာစု

International Trade News

Pages