ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ႏွင့ ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းတို့ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး

Thu, 08/22/2019 - 03:30 -- admin_ygn

     ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ (MCB) ႏွင့္   ကမၻာ့ဘဏ္၏ အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္း (IFC) တို႔မွ လာမည့္ႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း ဘဏ္၏ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ ႏိုင္ေစေရးအတြက္   အႀကံေပးအတိုင္ ပင္ခံ   ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္  ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးၾကသည္။ဤသေဘာတူညီခ်က္၌ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္၏   လုပ္ငန္းရည္ ရြယ္ခ်က္မ်ား  အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳ ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အား  ၿပီးေျမာက္ေစရန္အတြက္  IFC သည္   ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း    ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ သည္။  

     လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ ႏွစ္ ႏွစ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး Corporate၊ SME ႏွင့္ Retail Banking မ်ားတြင္ Customer မ်ား တန္ဖိုးထားေရြးခ်ယ္ေစေရး ေရွး႐ႈထားသည့္ အားေကာင္းေသာ အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ မဟာ ဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္အား ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပံုစံမ်ားအား အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ထားရွိေပးျခင္း၊ ဘဏ္ခြဲမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သံုး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား   ဖန္တီးျခင္း၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအား အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခအား စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈ၊ ထိေရာက္မႈ၊  စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားအား လည္း  တိုးျမႇင့္၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ IFC ၏ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈပံုစံ၊ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ  အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၌ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္စြမ္းမ်ား သည္ မိမိတို႔ဘဏ္အား ဦးတည္ခ်က္ မ်ားဆီသုိ႔  ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေရာက္ရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး SME, Retail  ႏွင့္ Corporate က႑မ်ားတြင္ Customerမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ  ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။           

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္လီမိတက္

Local Trade News

Pages