မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်တွင် နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် စာရင်းရှင်စာရင်းများ လက်ခံခွင့်ပြုပြီ

Tue, 09/25/2012 - 06:25 -- Anonymous (not verified)

စီးပွားရေးနှင့်  ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် လုပ် ကိုင်ခွင့်ရရှိထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား များဘဏ်လီမိတက်အား မြန်မာနိုင်ငံ တော်ဗဟိုဘဏ်မှ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းများကို လက်ခံဆောင်ရွက်ခွင့်အား